За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-1894-(3)/23.05.2019 г.

Съобщение за план/програма  Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на дъждовна канализация в района на кръстовищата на улица „Цар Борис I“ с улици „Люлин“ и „Весела“ в с. Ряхово за отводняване на общинските терени, застрашаващи жилищни домове от наводняване

Изходящ № АО-1687-3/14.05.2019 г.

Съобщение за план/програма „Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на село Брестовене за УПИ I „Парк“, кв.13 по плана на село Брестовене“

Галерия