За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-3878-(1)/07.08.2023 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларен план (ПУП-ПЗ и ПП) с цел промяна предназначението на земеделска земя

Изходящ № АО-3464-(3)/12.07.2023 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ LXXX-7446, кв. 334 по плана на гр. Разград

Изходящ № АО-3483-(1)/10.07.2023 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до поземлен имот с идентификатор 80460.285.469, местност „Баламата”, землище на с. Червена вода, общ. Русе

Изходящ № АО-3126-(3)/07.07.2023 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на водопровод от с. Батин, община Борово до ловна хижа „Батин”, извън границите на урбанизираната територия

Изходящ № АО-3197-/1/-28.06.2023 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ с цел обединяване на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ XLIII-3124, LXXI-3125, LXXII-3126 и LXX-3123, кв. 117 по плана на гр. Кубрат и изменение на плана за застрояване /ИПЗ/ за новообразувания УПИ LXXVIII-128 по плана на гр. Кубрат 

Изходящ № АО-3205-(1)/21.06.2023 г.

Съобщение за изработване проект на Програма за опазване на околната среда на Община Сливо поле 2022-2028 г., включително раздел „Лечебни растения” и  Програма за управление на отпадъците на Община Сливо поле 2022-2028 г.

Изходящ № АО-3007-(1)/19.06.2023 г.

Съобщение за изработване проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 47336.11.346 по КККР на гр. Мартен, общ. Русе, местност „Вехтите лозя”

Изходящ № АО-3009-(1)/09.06.2023 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 32874.13.187 и ПИ с идентификатор 32874.13.188 по КК и КР на град Исперих, възложител Община Исперих

Изходящ № АО-3002-(1)/09.06.2023 г.

Съобщение за изработване проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ на поземлен имот с проектен идентификатор 63427.300.39 по КК и КР на гр. Русе, образуван от поземлени имоти с идентификатори 63427.300.37 и 63427.300.38, местност „Саръ Баир”, землището на гр. Русе, общ. Русе с цел промяна предназначението на имота като устройствена зона с разновидност „Смесена многофункционална зона-разновидност 2 /Смф2/”

Галерия