За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-2089-(1)/18.04.2023 г.

Съобщение за изработване проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на имоти с планоснимачни номера 883 и 895 в кв. 83 по плана на с. Малко Йонково (идентични с поземлени имоти с идентификатори 50512.502.883 и 50512.502.895 по КК и КР на с. Малко Йонково, общ. Исперих )с цел отреждане на имота за фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ)

Изходящ № АО-2055-(1)/12.04.2023 г.

Съобщение за изработване проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация /ПУР/ от о.т. 333 до нова о.т. 502 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 72357.122.1 по КК и КР на с. Тетово, общ. Русе

Изходящ № АО-1913-(1)/12.04.2023 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 35715.31.5 по КККР на с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград

Изходящ № АО-1912-(1)/12.04.2023 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 35715.29.4 по КККР на с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград

Изходящ № АО-1911-(3)12.04.2023 г.

Съобщение за изменение на Общ устройствен план на Община Лозница в обхват: ПИ 35715.31.5 и 35715.29.4 в землището на с. Каменар, общ. Лозница

Изходящ № АО-1673-(1)/29.03.2023 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 32874.40.701 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих

Изохдящ № АО-1694-(2)/31.03.2023 г.

Съобщение за частично изменение на Общия устройствен план на Община Сливо поле в обхват ПИ 05517.15.13, 05517.15.14 , 05517.16.1, 05517.16.311, 05517.13.316, 05517.16.376, 05517.16.39, 05517.16.46, 05517.16.47, 05517.16.48, 05517.16.375, 05517.16.24, 05517.16.25, 05517.29.198 по КККР на с. Борисово и ПИ 39178.4.36, 39178.4.37 и 39178.4.38 по КККР на с. Кошарна

Изходящ № АО-1580-/1/-29.03.2023 г.

Съобщение за план/програма: изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 80738.57.6, 80738.57.7, 80738.57.8, 80738.57.9, 80738.57.10, 80738.57.11, 80738.57.12, 80738.57.13, 80738.57.15, 80738.57.16, 80738.57.19, 80738.57.20 и проектни идентификатори 80738.57.32 и 80738.57.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черковна, общ. Дулово, с цел обединяване на имотите и отреждане на терена като устройствена зона с разновидност „Предимно производствена /Пп/“ и създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 1 984 kW

Изходящ № АО-1624-1/24.03.2023 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 05611.168.3, местност „В селото-юг“ по КК и КР на град Борово, община Борово, възложител Норд Инвест Русе ООД

Галерия