За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-2569-(1)/17.05.2023 г.

Съобщение за изработване проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация /ПУР/ от  нова о.т. 142  до нова о.т. 145 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 22558.155.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долно Абланово, местност „В село”, общ. Русе 

Изходящ № АО-2374-/3/-04.05.2023 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 14948.91.6, 14948.91.7, 14948.91.8, 14948.91.9, 14948.91.29 и проектни идентификатори 14948.91.132 (част от 14948.91.47) и 14948.91.134 (част от 14948.91.31) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Главан, общ. Силистра, с цел обединяване на имотите и отреждане на терена като устройствена зона с разновидност „Предимно производствена /Пп/“ за създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електрическа централа и парцеларен план /ПП/ за трасе на кабел за захранване с електроенергия   

Изходящ № АО-2317-(1)/28.04.2023 г.

Съобщение за изготвяне на Програма за управление на отпадъците на Община Алфатар 2021-2028 г.

Изходящ № И-1756/27.04.2023 г.

Съобщение за изготвяне на:

1.   Програма за опазване на околната среда на Община Самуил 2021-2028 г.

2.   Програма за управление на отпадъците на Община Самуил 2021-2028 г.

Изходящ № АО-2087-/1/-25.04.2023 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 32874.40.701  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих, с цел създаване на устройствена основа за отреждане на терена с установено предназначение – „За ФЕЦ“

Изходящ № АО-2089-(1)/18.04.2023 г.

Съобщение за изработване проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на имоти с планоснимачни номера 883 и 895 в кв. 83 по плана на с. Малко Йонково (идентични с поземлени имоти с идентификатори 50512.502.883 и 50512.502.895 по КК и КР на с. Малко Йонково, общ. Исперих )с цел отреждане на имота за фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ)

Изходящ № АО-2055-(1)/12.04.2023 г.

Съобщение за изработване проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация /ПУР/ от о.т. 333 до нова о.т. 502 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 72357.122.1 по КК и КР на с. Тетово, общ. Русе

Изходящ № АО-1913-(1)/12.04.2023 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 35715.31.5 по КККР на с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград

Изходящ № АО-1912-(1)/12.04.2023 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 35715.29.4 по КККР на с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград

Галерия