За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-3007-(1)/19.06.2023 г.

Съобщение за изработване проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 47336.11.346 по КККР на гр. Мартен, общ. Русе, местност „Вехтите лозя”

Изходящ № АО-3009-(1)/09.06.2023 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 32874.13.187 и ПИ с идентификатор 32874.13.188 по КК и КР на град Исперих, възложител Община Исперих

Изходящ № АО-3002-(1)/09.06.2023 г.

Съобщение за изработване проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ на поземлен имот с проектен идентификатор 63427.300.39 по КК и КР на гр. Русе, образуван от поземлени имоти с идентификатори 63427.300.37 и 63427.300.38, местност „Саръ Баир”, землището на гр. Русе, общ. Русе с цел промяна предназначението на имота като устройствена зона с разновидност „Смесена многофункционална зона-разновидност 2 /Смф2/”

Изходящ № АО-2761-(1)/07.06.2023 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване за приемане на ново конкретно предназначение на ПИ с идентификатор 78361.43.40 по КК и КР на село Ценово, община Ценово, възложител: Съни Ленд 003 ЕООД

Изходящ № АО-2817-(1)/01.06.2023 г.

Съобщение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР), План за регулация (ПР) и Изменение на план за застрояване (ИПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.25.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, местност „Стари астарджиˮ, землище на гр. Русе

Изходящ № АО-2400-6/01.06.2023 г.

Съобщение за изработване на Специализиран подробен устройствен план на Индустриален парк (ПУП на ИП) – изменение на план за застрояване „За високотехнологични производства“ за УПИ LXIII-пп, кв.1007 по регулационния план на гр. Русе, възложител: Индустриален парк ЛВЗ ЕООД

Изходящ № АО-2460-/3/-01.06.2023 г.

Съобщение за план/програма: изготвяне на Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на план за застрояване /ИПЗ/ за УПИ III-261, кв. 47 по плана на с. Борисово, общ. Сливо поле, с цел конкретното предназначение на имота да се отреди „За производство на електрическа енергия от ВЕИ“

Изходящ № АО-2630-1/19.05.2023 г.

Съобщение за подробен устройствен план – план за улична регулация от ОТ 10915 до ОТ 10916 и ОТ 10926 до ОТ 10925, изменение на план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.179.1, план за регулация  и застрояване на ПИ с идентификатор 63427.179.151 по КК и КР на град Русе, възложител: „Дианел“ ЕООД

Изходящ № АО-2569-(1)/17.05.2023 г.

Съобщение за изработване проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация /ПУР/ от  нова о.т. 142  до нова о.т. 145 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 22558.155.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долно Абланово, местност „В село”, общ. Русе 

Галерия