За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-128-1/12.01.2023 г.

Съобщение за изработване на Общ устройствен план на град Разград и неговото землище

Изпходящ № АО-5363 г./11.01.2023 г.

Съобщение за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за  застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 63427.10.1839 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с цел промяна предназначението на имота за зона „Смесена многофункционална – разновидност 2 /Смф2/”

Изходящ № АО-5934-(1)/04.01.2023 г.

Съобщение за изработване проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 32874.167.146 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Исперих, местност „Юстек Юстю” с цел промяна предназначението на земята и отреждане на имота като устройствена зона с разновидност „Предимно производствена”

Изходящ № АО-5846-/1/-09.01.2023 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на плана за застрояване /ИПЗ/ за УПИ VI-2154, кв. 176 по плана на гр. Ветово, обл. Русе с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична централа с номинална мощност 990 kW, по уведомление с Вх. № АО-5846/13.12.2022 г.

Изходящ № АО-5980-1/05.01.2023 г.

Съобщение за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ XIII-39, кв.4 по план на с. Бръшлен и поземлен имот с идентификатор 06673.42.13, местност „Ясак“ по КК и КР на с. Бръшлен, община Сливо поле , възложител И.Р. Василев

Изходящ № АО-5980-(1)/05.01.2023 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ XIII-39, кв. 4 по плана на с. Бръшлен и поземлен имот с идентификатор 06673.42.13, местнoст „Ясак” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бръшлен, общ. Сливо поле

Изходящ № АО-5826-(1)/30.12.2022 г.

Съобщение за Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Лозница и изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатори 17498.47.276 и 17498.47.277 по КККР на с. Градина, местност „Алатла”, общ. Лозница с цел изграждане на Фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 4501.44 kWp

Изходящ № АО-5861-(1)/30.12.2022 г.

Съобщение за изработване на:

- Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 07603.279.49 по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе и изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с номинална мощност 900 kW и БКТП;

- Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. кабел ниско напрежение до ПИ с идентификатор 07603.279.49 по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе

Изходящ № АО-3747-(7)/29.12.2022 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 83301.55.1, 83301.55.2, 83301.55.3, 83301.55.4, 83301.55.5, 83301.55.6 и 83301.55.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Широколово, общ. Две могили, с цел промяна на устройствената зона на поземлените имоти в „предимно производствена зонаˮ и отреждане „За изграждане на фотоволтаична централаˮ и последващо изграждане на два броя фотоволтаични центраи с обща инсталирана мощност 2410 kWp

Галерия