За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-5293-(1)/11.11.2022 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за кабел 20 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) и БКТП в ПИ 04981.41.89 по КККР на с. Божичен, общ. Иваново, обл. Русе

Изходящ № АО-4980-(1)/31.10.2022 г.

Съобщение за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 61710.503.6406 и 61710.503.6405 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, за които са отредени УПИ №№ III-6406 „За производставени и складови дейностиˮ и IV-6405 „За обществено и делово обслужванеˮ, кв. 603 по плана на гр. Разград

Изходящ № АО-4724-(1)/25.10.2022 г.

Съобщение за Проект за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Лозница в обхват ПИ с идентификатори 35715.25.329, 35715.25.457, 35715.25.458, 35715.26.449, 35715.26.450, 35715.26.451, 35715.26.452, 35715.26.453, 35715.26.454, 35715.26.455 и 35715.26.456

Изходящ № АО-4514-(3)/21.10.2022 г.

Съобщение за изготвяне на Програма за опазване на околната среда на Община Иваново за периода 2022-2028 г.

Изходящ № АО-4395-1/20.09.2022 г.

Съобщение за изработване на подробен устройствен план-изменение план за застрояване /ПУП-ИПЗ/ на имот с идентификатор 63427.333.122 (УПИ XIII-106пп, кв.888) по КК и КР на град Русе. Възложител „СГМ Пластикс“ ЕООД.

Изходящ № АО-4240-(1)/13.09.2022 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.261.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Изходящ № АО-4090-2/05.09.2022 г.

Съобщение за „ПУП-Парцеларен план” за обект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводи между селата Звенимир и Зарица и довеждащ водопровод и ел. кабел от Тръбен кладенец №3 до Помпена станция – с. Звенимр, общ. Главиница”;

„ПУП-План схема на техническата инфраструктура” за обект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводи между селата Звенимир и Зарица”

Изходящ № АО-4164-/1/-05.09.2022 г.

Съобщение за план/програма - Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ от О.Т. 10871 до  О.Т. 10875 и План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 63427.72.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електрическа централа

Изходящ № АО-4163-/1/-05.09.2022 г.

Съобщение за план/програма - Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 63427.72.68 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с цел създаване на устройствена основа за отреждане на терена като зона с разновидност „За техническа инфраструктура – фотоволтаичен парк“ 

  

Галерия