За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-3747-(7)/29.12.2022 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 83301.55.1, 83301.55.2, 83301.55.3, 83301.55.4, 83301.55.5, 83301.55.6 и 83301.55.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Широколово, общ. Две могили, с цел промяна на устройствената зона на поземлените имоти в „предимно производствена зонаˮ и отреждане „За изграждане на фотоволтаична централаˮ и последващо изграждане на два броя фотоволтаични центраи с обща инсталирана мощност 2410 kWp

Изходящ № АО-5904-(1)/29.12.2022 г.

Съобщение за частично изменение на Общ устройствен план на Община Бяла в обхват: Поземлени имоти с идентификатори 38529.1.9903 , 38529.1.50, 38529.1.49 по КК и КР на село Копривец, местност „Гюнето”, общ. Бяла и поземлен имот 38529.51.16 по КК и КР на село Копривец, местност „Керезли пара”, общ. Бяла

Изходящ № АО-5884-(2)/29.12.2022 г.

Съобщение за изработване проект на Подробен устройствен план - изменение на План за регулация и застрояване за имоти: : УПИ I-общ., УПИ II-общ., УПИ III-общ., УПИ IV-общ., УПИ V-общ., УПИ VI-общ.(имот с планоснимачен № 1087, в кв. 52 по плана на с. Цар Самуил, общ. Тутракан) с цел промяна предназначението на имота за зона „Предимно производствена /Пп/”

Изходящ №АО-5547-5-29.12.2022 г.

Съобщение за изработване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ VII-22 – За животновъден комплекс  по плана на село Сърпово, община Силистра и създаване на градоустройствена основа за изграждане на електроенергиен обект – фотоволтаична централа.

Изходящ №АО-5449-6-29.12.2022 г.

Съобщение за Подробен устройствен план - изменение на план за застрояване на ПИ с идентификатор 61710.18.173 по КК и КР на град Разград с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 3900кW.

Изходящ № АО-5696-(2)/21.12.2022 г.

Съобщение за изработване на ПУП-ПЗ в обхват ПИ с идентификатор 10759.72.340 по КККР на с. Веселина, общ. Лозница и ПУП-ПЗ в обхват ПИ с идентификатор 35715.26.445 по КККР на с. Каменар, общ. Лозница

Изходящ № АО-5894-(1)/20.12.2022 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) на трасе за изграждане на електопровод 20 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 550 kW, разположена в поземлен имот с идентификатор 04981.41.90 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Божичен, общ. Иваново

Изходящ № АО-5661-(1)/09.12.2022 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и План за застрояване (ПУП-ИПР и ПЗ) за УПИ XX-184, кв.20 по плана на с. Сяново, общ. Тутракан

Изходящ № АО-5019-/3/-06.12.2022 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 61710.501.65 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична централа

Галерия