За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-3094-1/23.06.2022 г.

Съобщение за изработване на План за интегрирано развитие на община Русе с период на действие 2021-2027 г.

Изходящ № АО-2605-(4)/23.06.2022 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен лан – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 65348.68.32 по КККР на с. Сандрово, общ. Русе, обл. Русе

Изходящ № АО-2669/20.06.2022 г.

Съобщение за изработване на ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 05611.74.1 по КК и КР на град Борово  и парцеларен план за захранване с нужните за функционирането му елементи на техническата инфраструктура, възложител Домстрой ООД

Изходящ № АО-2824-(1)/10.06.2022 г.

Съобщение за Програма за управление на отпадъците на Обина Силистра 2021-2028 г.

Изходящ № АО-1661-(5)/27.05.2022 г.

Съобщение за изготвяне на: „Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за УПИ II, кв. 74 по плана на  с. Борисово, общ. Сливо поле с цел отреждане на имота „за фотоволтаична централа и трафопост" и създаване на градоустройствена основа в съответствие с устройствената зона „Пп" - предимно производствена устройствена зона"

 

Изходящ № АО-2674-(1)/06.06.2022 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатори 10834.42.54 и 10834.42.61 по КККР на с. Ветрен, общ. Силистра, обл. Силистра и отреждането им „За енергийно производство”

Изходящ № АО-2620-(3)/06.06.2022 г.

Съобщение за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на Плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ ІІ-75 и УПИ ІІІ-75, кв. 4008 по план на „Образцов чифлик“, общ. Русе

Изходящ № АО-2646-(1)/01.06.2022 г.

Съобщение за проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XV-608 за производствени и складови дейности, кв. 2 по плана на гр. Силистра, Промишлена зона Запад (ПИ с идентификатор 66425.33.608 по КККР на гр. Силистра) с ново отреждане на УПИ XV-608 – за електроенергийно производство

Изходящ № АО-2507-/1/-30.05.2022 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ на комуникационно-транспортен план за поземлен имот с идентификатор 63427.298.60 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, местност „Саръ Баир“  

Галерия