За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-1253-/1/-14.03.2023 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на електрически кабел 20 kV за захранване на планирана фотоволтаична централа в границите на поземлен имот с идентификатор 15829.78.30 по КК и КР на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле  

Изходящ № АО-5461-(8)/09.03.2023 г.

Съобщение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и План за застрояване (ПУП-ИПР и ПЗ) на УПИ V-79, кв. 2 по плана на Източна промишлена зона, гр. Русе с възложител „ТОПЛОФИКАЦИЯ-РУСЕ” ЕАД

Изходящ № АО-490-(3)/22.02.2023 г.

Съобщение за изработване проект на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 61710.505.2747 по КККР на гр. Разград, за който са отредени УПИ IV-2747, V-2747, VI-2747, VII-2747 и VIII-2747, кв. 145 по плана на гр. Разград

Изходящ № АО-863-(1)/21.02.2023 г.

Съобщение за Изработване проект на изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на УПИ III-1004, кв. 68 по плана на община Завет

Изходящ № АО-790-(1)/21.02.2023 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) за ПИ с идентификатор 27156.502.76 по КККР на с. Езерче, общ. Цар Калоян и отреждането му „За ФЕЦ“

Изходящ № АО-370-/1/-13.02.2023 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 32874.201.302 (нива) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих, с цел промяна предназначението на земята и създаване на устройствена основа за изграждане на склад за строителни материали   

Изходящ № АО-540-(1)/08.02.2023 г.

Съобщение за изработване проект за Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 00240.44.564 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Алеково, общ. Алфатар

Изходящ № АО-442-1/31.01.2023 г.

Съобщение за Изменение на подробен устройствен план- план за регулация и застрояване в обхват ПИ с идентификатор 61710.503.4071 по КК и КР на град Разград

Изходящ № АО-362-2/30.01.2023 г.

 Съобщение за изграждане на инсталации за производство на електроенергия от възобновяеми източници – две фотоволтаични централи с обща инсталирана мощност 7200кW в ПИ с идентификатор 32874.13.91 по КК и КР на град Исперих, община Исперих

 

Галерия