За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-362-2/30.01.2023 г.

 Съобщение за изграждане на инсталации за производство на електроенергия от възобновяеми източници – две фотоволтаични централи с обща инсталирана мощност 7200кW в ПИ с идентификатор 32874.13.91 по КК и КР на град Исперих, община Исперих

 

Изходящ № АО-353-(2)/27.01.2023 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 62089.103.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Раковски, общ. Разград

Изходящ № АО-245-(1)/23.01.2023 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 22277.50.3 и 22277.50.4 в местността Стопански двор по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долна Студена, общ. Ценово

Изходящ № АО-27-1/20.01.2023 г.

Съобщение за изработване на Общ устройствен план на град Разград с неговото землище, възложител: Община Разград

Изходящ № АО-128-1/12.01.2023 г.

Съобщение за изработване на Общ устройствен план на град Разград и неговото землище

Изпходящ № АО-5363 г./11.01.2023 г.

Съобщение за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за  застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 63427.10.1839 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с цел промяна предназначението на имота за зона „Смесена многофункционална – разновидност 2 /Смф2/”

Изходящ № АО-5934-(1)/04.01.2023 г.

Съобщение за изработване проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 32874.167.146 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Исперих, местност „Юстек Юстю” с цел промяна предназначението на земята и отреждане на имота като устройствена зона с разновидност „Предимно производствена”

Изходящ № АО-5846-/1/-09.01.2023 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на плана за застрояване /ИПЗ/ за УПИ VI-2154, кв. 176 по плана на гр. Ветово, обл. Русе с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична централа с номинална мощност 990 kW, по уведомление с Вх. № АО-5846/13.12.2022 г.

Изходящ № АО-5980-1/05.01.2023 г.

Съобщение за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ XIII-39, кв.4 по план на с. Бръшлен и поземлен имот с идентификатор 06673.42.13, местност „Ясак“ по КК и КР на с. Бръшлен, община Сливо поле , възложител И.Р. Василев

Галерия