За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-5980-1/05.01.2023 г.

Съобщение за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ XIII-39, кв.4 по план на с. Бръшлен и поземлен имот с идентификатор 06673.42.13, местност „Ясак“ по КК и КР на с. Бръшлен, община Сливо поле , възложител И.Р. Василев

Изходящ № АО-5980-(1)/05.01.2023 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ XIII-39, кв. 4 по плана на с. Бръшлен и поземлен имот с идентификатор 06673.42.13, местнoст „Ясак” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бръшлен, общ. Сливо поле

Изходящ № АО-5826-(1)/30.12.2022 г.

Съобщение за Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Лозница и изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатори 17498.47.276 и 17498.47.277 по КККР на с. Градина, местност „Алатла”, общ. Лозница с цел изграждане на Фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 4501.44 kWp

Изходящ № АО-5861-(1)/30.12.2022 г.

Съобщение за изработване на:

- Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 07603.279.49 по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе и изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с номинална мощност 900 kW и БКТП;

- Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. кабел ниско напрежение до ПИ с идентификатор 07603.279.49 по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе

Изходящ № АО-3747-(7)/29.12.2022 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 83301.55.1, 83301.55.2, 83301.55.3, 83301.55.4, 83301.55.5, 83301.55.6 и 83301.55.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Широколово, общ. Две могили, с цел промяна на устройствената зона на поземлените имоти в „предимно производствена зонаˮ и отреждане „За изграждане на фотоволтаична централаˮ и последващо изграждане на два броя фотоволтаични центраи с обща инсталирана мощност 2410 kWp

Изходящ № АО-5904-(1)/29.12.2022 г.

Съобщение за частично изменение на Общ устройствен план на Община Бяла в обхват: Поземлени имоти с идентификатори 38529.1.9903 , 38529.1.50, 38529.1.49 по КК и КР на село Копривец, местност „Гюнето”, общ. Бяла и поземлен имот 38529.51.16 по КК и КР на село Копривец, местност „Керезли пара”, общ. Бяла

Изходящ № АО-5884-(2)/29.12.2022 г.

Съобщение за изработване проект на Подробен устройствен план - изменение на План за регулация и застрояване за имоти: : УПИ I-общ., УПИ II-общ., УПИ III-общ., УПИ IV-общ., УПИ V-общ., УПИ VI-общ.(имот с планоснимачен № 1087, в кв. 52 по плана на с. Цар Самуил, общ. Тутракан) с цел промяна предназначението на имота за зона „Предимно производствена /Пп/”

Изходящ №АО-5547-5-29.12.2022 г.

Съобщение за изработване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ VII-22 – За животновъден комплекс  по плана на село Сърпово, община Силистра и създаване на градоустройствена основа за изграждане на електроенергиен обект – фотоволтаична централа.

Изходящ №АО-5449-6-29.12.2022 г.

Съобщение за Подробен устройствен план - изменение на план за застрояване на ПИ с идентификатор 61710.18.173 по КК и КР на град Разград с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 3900кW.

Галерия