За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-1035-/1/-11.03.2024 г.

Съобщение за план/програма: Изменение на Подробен устройствен план /ИПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 18589.501.1726 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гецово, общ. Разград, за който е отреден Парцел I, кв. 29, за образуване на нов урегулиран поземлен имот с установено предназначение – „За производствено-складови дейности и фотоволтаична централа“   

Изходящ № АО-1037-(1)/29.02.2024 г.

Съобщение за изработване на проект за Изменение на Подробен устройствен план (ИПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 18589.501.1725 кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гецово, общ. Разград

Изходящ № АО-1036-(1)/29.02.2024 г.

Съобщение за изработване на проект за Изменение на Подробен устройствен план (ИПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 18589.501.1695 и 18589.501.1696 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гецово, общ. Разград

Изходящ № АО-702-/1/-21.02.2024 г.

Съобщение за план/програма: Изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Силистра

Изходящ № АО-478-/3/-20.02.2024 г.

Съобщение за план/програма:  Подробен устройствен план – Парцеларен план за изграждане на подземна кабелна линия 33 kV от поземлен имот с идентификатор 20184.39.264 до поземлен имот с идентификатор 20184.2.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили

Изходящ № АО-657-(2)/14.02.2024 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 18589.7.155 и 18589.7.714 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гецово, общ. Разград

Изходящ № АО-5787-(4)/19.01.2024 г.

Съобщение за изработване Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 10803.160.138 по КККР на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, местност „Параджика”

Изходящ № АО-6360-(1)/22.12.2023 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 66229.80.13 по КК и КР на град Сеново, община Ветово с цел промяна предназначението на имота от горска територия в обект за изграждане на производствена база за обогатяване на каолин и стъкларски пясък, складове и администрация

Изходящ № АО-6221-(2)/21.12.2023 г.

Съобщение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ VIза ПСД , УПИ IIза ПСД, УПИ IIIза ПСД, УПИ IVза ПСД, УПИ Xза ПСД, кв.241А по плана на Айдемир, град Силистра, възложител: С. Кьосев

Галерия