За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-2699-(6)/13.07.2022 г.

Съобщение за Изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване за поземлен имот с идентификатор 15829.15.46 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле

Изготвил № АО-3074-(6)/08.07.2022 г.

Съобщение за проектиране на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за създаване на устройствена основа за изграждане на въздушна линия (ВЛ) 110kV за присъединяване на фотоволтаични централи (ФЕЦ) в землищата на с. Полковник Ламбриново и с. Калипетрово към ВЛ 110 kV „Пеликан”

Изходящ № АО-3191-(1)/05.07.2022 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V и УПИ VI (нов УПИ XIII-1085), кв. 51 по плана на с. Цар Самуил, общ. Тутракан, обл. Силистра

Изходящ № АО-3114-(1)/28.06.2022 г.

Съобщение за Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XI-90 и УПИ XII-95, кв. 7 по плана на с. Върбино, общ. Дулово

Изходящ № АО-3094-1/23.06.2022 г.

Съобщение за изработване на План за интегрирано развитие на община Русе с период на действие 2021-2027 г.

Изходящ № АО-2605-(4)/23.06.2022 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен лан – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 65348.68.32 по КККР на с. Сандрово, общ. Русе, обл. Русе

Изходящ № АО-2669/20.06.2022 г.

Съобщение за изработване на ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 05611.74.1 по КК и КР на град Борово  и парцеларен план за захранване с нужните за функционирането му елементи на техническата инфраструктура, възложител Домстрой ООД

Изходящ № АО-2824-(1)/10.06.2022 г.

Съобщение за Програма за управление на отпадъците на Обина Силистра 2021-2028 г.

Изходящ № АО-1661-(5)/27.05.2022 г.

Съобщение за изготвяне на: „Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за УПИ II, кв. 74 по плана на  с. Борисово, общ. Сливо поле с цел отреждане на имота „за фотоволтаична централа и трафопост" и създаване на градоустройствена основа в съответствие с устройствената зона „Пп" - предимно производствена устройствена зона"

 

Галерия