За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-5894-(1)/20.12.2022 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) на трасе за изграждане на електопровод 20 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 550 kW, разположена в поземлен имот с идентификатор 04981.41.90 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Божичен, общ. Иваново

Изходящ № АО-5661-(1)/09.12.2022 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и План за застрояване (ПУП-ИПР и ПЗ) за УПИ XX-184, кв.20 по плана на с. Сяново, общ. Тутракан

Изходящ № АО-5019-/3/-06.12.2022 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 61710.501.65 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична централа

Изходящ № АО-5572-(1)/06.12.2022 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват ПИ с идентификатор 36364.37.42 по КККР на с. Каран Върбовка, общ. Две могили, обл. Русе

Изходящ № АО-5293-(1)/11.11.2022 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за кабел 20 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) и БКТП в ПИ 04981.41.89 по КККР на с. Божичен, общ. Иваново, обл. Русе

Изходящ № АО-4980-(1)/31.10.2022 г.

Съобщение за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 61710.503.6406 и 61710.503.6405 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, за които са отредени УПИ №№ III-6406 „За производставени и складови дейностиˮ и IV-6405 „За обществено и делово обслужванеˮ, кв. 603 по плана на гр. Разград

Изходящ № АО-4724-(1)/25.10.2022 г.

Съобщение за Проект за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Лозница в обхват ПИ с идентификатори 35715.25.329, 35715.25.457, 35715.25.458, 35715.26.449, 35715.26.450, 35715.26.451, 35715.26.452, 35715.26.453, 35715.26.454, 35715.26.455 и 35715.26.456

Изходящ № АО-4514-(3)/21.10.2022 г.

Съобщение за изготвяне на Програма за опазване на околната среда на Община Иваново за периода 2022-2028 г.

Изходящ № АО-4395-1/20.09.2022 г.

Съобщение за изработване на подробен устройствен план-изменение план за застрояване /ПУП-ИПЗ/ на имот с идентификатор 63427.333.122 (УПИ XIII-106пп, кв.888) по КК и КР на град Русе. Възложител „СГМ Пластикс“ ЕООД.

Галерия