За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-4163-/1/-05.09.2022 г.

Съобщение за план/програма - Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 63427.72.68 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с цел създаване на устройствена основа за отреждане на терена като зона с разновидност „За техническа инфраструктура – фотоволтаичен парк“ 

  

Изходящ № АО-4060-1/01.09.2022 г.

Съобщение за Подробен устройствен план –План за застрояване и изменение на план за регулация (ПУП-ПЗ и ИПР) на УПИ I-2, УПИ II-2, УПИ IV-2, УПИ VI-2, УПИ VII-2, кв.104 – ПИ 63668.151.1865, 63668.151.1870, 63668.151.1869, 63668.151.867, 63668.151.1868 и 63668.151.66 по плана на село Ряхово, община Сливо поле, възложител Съни Ленд 003 ЕООД

Изходящ № АО-3867-(3)/29.08.2022 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 38830.501.544 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костанденец, общ. Цар Калоян и последващо изграждане на фотоволтаична електроцентрала

Изходящ № АО-3867-(3)/29.08.2022 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 38830.501.544 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костанденец, общ. Цар Калоян и последващо изграждане на фотоволтаична електроцентрала

Изходящ № АО-3775-(1)/10.08.2022 г.

Съобщение за:

- Изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническа инфраструктура, извън границите на урбанизирите територии и план-схема за ел. захранване в урбанизираните територии – изграждане на външно кабелно захранване – кабелна линия ниско напрежение (НН);

- „Изграждане на наземен фотоволтаичен паркˮ, с местоположение УПИ XI-99, кв. 7 по плана на с. Топчии, общ. Разград

Изходящ № АО-3628-(2)/10.08.2022 г.

Съобщение за изработване на Програма за опазване на околната среда на Община Борово за периода 2021-2028 г.

Изходящ № АО-3784-(1)/09.08.2022 г.

Съобщение за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват поземлен имот с планоснимачен № 572, за който е отреден парцел № VI-572, кв. 43 по плана на с. Благоево, общ. Разград

Изходящ № АО-3250-(3)/28.07.2022 г.

Съобщение за Изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за техническа инфраструктура – изграждане на външно електрозахранване на приемно-предавателна станция № 4583, находяща се в поземлен имот с идентификатор 20184.43.493 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили

Изходящ № АО-3514-(1)/25.07.2022 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) в обхват ПИ с планоснимачен номер 947, за който са отредени парцели III и IV, кв. 16 по плана на с. Осенец, общ. Разград

Галерия