За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО-2317-2/09.05.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на складово стопанство за съхранение на пътен битум и инсталация за производство на полимермодифициран битум в имот с идентификатор 07603.502.785 по КК и КР на гр. Бяла

Изходящ № АО-2326-3/08.05.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за почистване на поземлени имоти с идентификатори 38529.193.8 и 38529.193.7 по КК и КР на с. Копривец, с начин на трайно ползване „Гори и храсти в земеделска земя“, с цел използването им като нива  

Изходящ № АО-1749-(5)/02.05.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на автоматизирани поливни системи за напояване на земеделски културиˮ, с местоположение:

 • 17066.26.12 по КККР на с. Гороцвет, местност Пунарджик;
 • 17066.44.9 по КККР на с. Гороцвет, местност Мерата;
 • 17066.44.1, 17066.44.3, 17066.44.10, 17066.44.12, 17066.44.13, 17066.44.14, 17066.44.17, 17066.44.18, 17066.44.19 по КККР на с. Гороцвет, местност Каменлик;
 • 17066.45.4, 17066.45.5, 17066.45.7, 17066.45.13, 17066.45.15, 17066.45.16, 17066.45.18, 17066.47.1, 17066.47.3, 17066.47.4, 17066.47.6, 17066.47.8, 17066.47.10, 17066.47.15, 17066.47.24, 17066.47.25, 17066.47.26 по КККР на с. Гороцвет, местност Карабаджак;
 • 17066.48.1, 17066.48.4, 17066.49.5, 17066.49.6, 17066.49.7, 17066.49.12, 17066.50.1, 17066.50.3, 17066.50.5, 17066.50.6, 17066.50.9, 17066.50.10, 17066.72.2, 17066.72.3, 17066.72.4 по КККР на с. Гороцвет, местност Каменлик;
 • 17066.51.1, 17066.51.7, 17066.51.9, 17066.52.1, 17066.52.2, 17066.52.4, 17066.52.7, 17066.52.8, 17066.52.9, 17066.52.17, 17066.52.18, 17066.52.19, 17066.52.20, 17066.53.1, 17066.53.2 по КККР на с. Гороцвет, местност Мерата;
 • 17066.54.1, 17066.54.2, 17066.54.4, 17066.54.6, 17066.54.7, 17066.54.11, 17066.54.14, 17066.54.18, 17066.54.19, 17066.54.20, 17066.54.22, 17066.54.23, 17066.54.26, 17066.54.27, 17066.54.30, 17066.54.37, 17066.54.38, 17066.54.39, 17066.54.42, 17066.54.43, 17066.54.44, 17066.54.46, 17066.54.47, 17066.54.50, 17066.54.51, 17066.54.52, 17066.56.1, 17066.56.4, 17066.56.7, 17066.56.10, 17066.56.11, 17066.56.12, 17066.56.15, 17066.56.19, 17066.56.20, 17066.56.21, 17066.56.22, 17066.56.24, 17066.57.1, 17066.57.3, 17066.57.5, 17066.57.10, 17066.57.12, 17066.57.13, 17066.57.15, 17066.57.16, 17066.59.10, 17066.59.11, 17066.59.12, 17066.59.13, 17066.59.17, 17066.59.19, 17066.57.20, 17066.59.25, 17066.59.27, 17066.59.33, 17066.59.35, 17066.59.36, 17066.59.37, 17066.59.38 по КККР на с. Гороцвет, местност Елаците;
 • 17066.61.2, 17066.61.3, 17066.61.4, 17066.61.7, 17066.61.8, 17066.61.9, 17066.61.13, 17066.61.16, 17066.61.17, 17066.61.21, 17066.61.27, 17066.61.31, 17066.61.32, 17066.61.33, 17066.61.34, 17066.61.35, 17066.61.37, 17066.61.38, 17066.62.1, 17066.64.1, 17066.64.5, 17066.64.7, 17066.64.9, 17066.64.12 по КККР на с. Гороцвет, местност Фотул;
 • 17066.63.1, 17066.63.2, 17066.63.7, 17066.63.9, 17066.63.19, 17066.63.20, 17066.63.22, 17066.63.23, 17066.66.3, 17066.66.4, 17066.66.6, 17066.66.7, 17066.66.8 по КККР на с. Гороцвет, местност Чаушкьой;
 • 17066.65.2, 17066.65.4, 17066.65.6, 17066.65.9, 17066.65.13, 17066.65.19, 17066.65.21, 17066.67.1, 17066.67.2, 17066.67.3, 17066.67.4, 17066.67.8, 17066.67.9, 17066.67.10, 17066.67.12, 17066.67.14, 17066.67.16, 17066.67.21, 17066.67.23, 17066.67.24, 17066.67.27, 17066.67.29, 17066.67.30 по КККР на с. Гороцвет, местност Нови места;
 • 17066.68.2, 17066.68.8, 17066.68.9, 17066.68.12, 17066.68.13, 17066.68.14, 17066.68.15, 17066.68.16, 17066.68.17, 17066.68.18, 17066.69.1, 17066.69.2, 17066.69.3, 17066.69.4, 17066.69.6, 17066.69.8, 17066.69.11, 17066.69.16, 17066.69.17, 17066.69.18, 17066.69.21, 17066.69.23, 17066.69.24, 17066.69.25, 17066.69.26, 17066.69.27, 17066.69.28, 17066.69.29, 17066.69.30, 17066.69.31, 17066.69.32, 17066.70.1, 17066.70.2, 17066.70.3, 17066.70.10 17066.70.11, 17066.70.13, 17066.70.14, 17066.70.15, 17066.70.16, 17066.70.17, 17066.70.18 по КККР на с. Гороцвет, местност Каваклък;
 • 17066.71.3, 17066.71.9, 17066.71.11, 17066.71.12, 17066.71.13, 17066.71.14 по КККР на с. Гороцвет, местност Хасантерзийски път.

Изходящ № АО-2150-(1)-30.04.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за обособяване на площадка за събиране, временно съхранение и оползотворяване на строителни отпадъци във връзка с осигуряване работата на трошачна машина K-JC 503 за раздробяване на строителни отпадъци и осигуряване на дейността по събиране, рециклиране и подготовка за повторна употреба

Изходящ № АО-2212-(4)-26.04.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за напояване на 1583 декара земеделски земи, засаждани с културни насаждения, посредством дъждуване с пивотни кръгови системи, в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле – масиви 19, 22 и 25

Изходящ № АО-2204-(1)/24.04.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разнообразяване на видовете отпадъци, с които се извършват дейности на територията на Площадка № 1 от Разрешение за дейности с отпадъци № 10-ДО-00000769-02/26.10.2023 г.ˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 41143.502.75 по КККР на с. Калипетрово, общ. Силистра (НТП „За друг вид отпадъци”)

Изходящ № АО-1353-(5)/16.04.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Складови сгради за вторични суровини, площадки за изкупуване, събиране, приемане и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), строителни материали”, с местоположение ПИ с идентификатор 73496.13.5 по КККР на гр. Тутракан

Изходящ № АО-1282-(8)/16.04.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Рибарник за развъждане и отглеждане на риба за търговски цели ˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 38830.203.30 по КККР на с. Костанденец, общ. Цар Калоян, обл. Разград

Изходящ № АО-1911-(3)/09.04.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на паркинг ˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 38830.203.31 по КККР на с. Костанденец, общ. Цар Калоян, обл. Разград

Галерия