За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 
Съобщения за инвестиционни предложения/планове/програми

Съобщения за инвестиционни предложения/планове/програми (1054)

Изходящ № АО-3996-(7)/26.08.2021 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуващ навес, с пристрояване – за работилница за маджун и работилница за пълнене на колбаси“, с местоположение УПИ VII-4, кв. 5 по ЗРП на с. Подайва, общ. Исперих, обл. Разград

Продължава...

Изходящ № АО-4024-(6)/03.09.2021 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Добавяне на отпадък с код 10 01 03 към регистрационен документ № 10-РД-882-00 от 30.06.2021 г.ˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 66425.514.602 по КККР на гр. Силистра

Продължава...

Изходящ № АО-4523-(2)/09.09.2021 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обор за 280 дойни крави с доилен център ˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 77579.37.458 по КККР на с. Хърсово, община Самуил.

Продължава...

Изходящ № АО-4488-(2)/02.09.2021 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Инвестиция в изграждане и оборудване на животновъдна ферма и модернизация на стопанство“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 40422.100.795 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кубрат

Продължава...

Изходящ № АО-4179-(4)/31.08.2021 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за "Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец за напояване на овощни насаждения ", с местоположение УПИ ХVІІ, кв. 43, образуван от имот 603 по ЗРП на гр. Мартен

Продължава...

Изходящ № АО-4407-(3)-31.08.2021 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на кравеферма, с капацитет за отглеждане 127 бр. скотоместа, с местоположение поземлен имот с идентификатор 30630.161.45 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Здравец, община Самуил    

Продължава...

Изходящ № АО-3997-(8)/26.08.2021 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в обхват:

  1. Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 66425.501.3102 по КККР на гр. Силистра;
  2. Инвестиционен проект за строеж: „Брегоукрепване, рампа и обслужваща сграда”
Продължава...

Изходящ № АО-3829-(6)/26.08.2021 г.

Съобщение за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ с идентификатори 61710.503.6444, 61710.503.6445 и 61710.503.6374 по КККР на гр. Разград и изграждане на магазин за хранителни стоки

Продължава...

Изходящ № АО-3703-(1)/26.07.2021 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на складово стопанство за втечнен горим газ (пропан-бутан), котелно помещение и газификация на пекарно помещение към съществуващ цех за печене и пакетиране на семена и ядки”, с местоположение поземлен имот (ПИ) с идентификатор 57813.56.112 по КК и КР на с. Поройно, общ. Дулово

Продължава...

Изходящ № АО-3044-(9)-25.08.2021 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Изграждане на ветроенергиен парк “Обретеник”, състоящ се от 13 броя ветрогенератора с обща мощност 39 MW, разположен в землището на с. Обретеник, общ. Борово, обл. Русе”

Продължава...
Абонамент чрез RSS

България в Юнеско

Галерия