За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО-1674-(5)/26.05.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Водовземане на подземни води от съществуващ шахтов кладенец „ШК Раней 4 – Лесилхард-Силистра” с действащо разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения № 11591385/10.02.2022 г. с титуляр „Марлинˮ ЕООДˮ,

Изходящ № АО-2402-(1)/27.04.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Ведомствена бензиностанция ˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 41143.506.4 по КККР на с. Калипетрово, общ. Силистра

Изходящ № АО-2557-(1)/17.05.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Модулна станция за светли горива на самообслужване ˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.7204 по КККР на гр. Разград

Изходящ № АО-2305-(3)-04.05.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за почистване от горскодървесна и храстова растителност на поземлен имот с идентификатор 84049.60.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Щръклево, общ. Иваново  

Изходящ № АО-122-(7)-20.04.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за извършване на дейност по раздробяване на строителни отпадъци с мобилна, миничелюстна трошачна машина – площадка с местоположение поземлен имот с идентификатор 73496.10.97 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан

Изходящ № АО-2067-(1)/19.04.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Пристройка към съществуваща сграда за производство на олио”, с местоположение поземлен имот 503.1048 в с. Ново село, общ. Русе, обл. Русе

Изходящ № АО-2337-1/25.04.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за Разширение на ферма за отглеждане на кокошки носачки в ПИ с идентификатор 20184.149.10 по КК и КР на град Две Могили, възложител: „ЙОРДАН ЙОРДАНОВ - ЯЙЦА И ПТИЦИ“ ЕООД

Изходящ № АО-2156-(2)/25.04.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за отглеждане на ларви на Черна муха войник (Hermetia Illucens)ˮ, с местоположение УПИ VI, кв. 176 по плана на гр. Ветово и имот 000564 в землището на гр. Ветово

Изходящ № АО-2120-(2)/20.04.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за временно съхранение на бутилки с компресиран природен газ в поземлен имот с идентификатор 65348.20.53 в землището на с. Сандрово, общ. Русе и свързване с газовите котли, намиращи се в съществуващата сграда в имота”

Галерия