За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО-1292-8/04.04.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за възстановяване производствената дейност на предприятие за месодобив и месопреработка (месокомбинат „Добруджа“), разположено в Индустриална зона на град Силистра

Изходящ № АО-1787-(1)/01.04.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Премахване на горскодървесна растителност в поземлен имот с идентификатор 56890.15.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Побит камък, общ. Разград ˮ

Изходящ № АО-1719-(1)/01.04.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Премахване на горскодървесна растителност в поземлен имот с идентификатор 24829.28.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дянково, общ. Разградˮ

Изходящ № АО-1595-(3)-29.03.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане и организиране на къмпинг в границите на поземлен имот с идентификатор  39205.90.179 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кошов, общ. Иваново

Изходящ № АО-1565-(1)/29.03.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на поземлени имоти с идентификатори 63427.278.21 и 63427.279.14, намиращи се в местност „Арнаут дереˮ, гр. Русе, общ. Русе

Изходящ № АО-1530-(3)/27.03.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Преустройство на инсталация за производство на дървени въглища в цех за производство на колбаси, транжорна и магазинˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 11449.73.1044 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Владимировци, общ. Самуил

Изходящ № АО-1020-(3)/18.03.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на битова канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Николово, общ. Русе ˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 51679.138.315 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Русе

Изходящ № АО-6372-(6); АО-6373-7/22.02.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за  устройствено планиране и изработване на инвестиционен проект за обект – „Пускова и приемни камери на ГО Разград DN 300“: Етап I – Пускова камера на очистно съоръжение (ОС Пуск); Етап II – Приемна камера на очистно съоръжение (ОС Прием), в землищата на с. Гороцвет и с. Студенец, общ. Лозница и гр. Разград

Галерия