За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 4687/17.09.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Инсталация за призводство на електрическа енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса с мощност 500 kW” с местоположение: № 000489 в землището на с. Ситово  

Изходящ № АО 4723/12.09.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на Спортна тренировъчна база с местоположение имот с номер 037001 в землището на гр. Лозница   

Изходящ № АО 4352/07.09.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на промишлена сграда – цех за преработка на плодове и пристрояване на 2 броя навеси”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 66425.516.35 по КК и КР на гр. Силистра

Изходящ № АО 4429/28.08.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разнообразяване на дейностите по предварително третиране на отпадъци на площадка № 1 в Източна промишлена зона на гр. Русе” 

Изходящ № АО 4195/28.08.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на нов цех за производство на сирене към съществуващо млекопреработвателно предприятие с местоположениепоземлен имот с идентификатор 00415.502.4048 по КК и КР на гр. Алфатар. 

Изходящ № АО 4308/20.08.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Монтаж на линия за предварителна обработка на соя и други зърнени култури като суровини за получаване на шрот и масло” с местоположение: ПИ с №202013  в землището на с. Попина, община Ситово

Изходящ № АО 4246/18.08.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на склад-навес за съхранение на вторични суровини – основно  старо желязо и цветни метали”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 32874.201.45 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих”.

Изходящ № АО 3693/17.08.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за зарибяване, отглеждане на риба и организиране на спортен риболов в имот с номер 000606 в землището на с. Долна Студена, общ. Ценово

Изходящ № АО 4172/13.08.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за "Изграждване на пътни връзки за велосипеден транспорт между населените места от гр. Русе до с. Пепелина” е с маршрут за пътна мрежа за велосипеден транспорт „Поломието”, гр. Русе – с. Басарбово – с. Красен – с. Божичен - с. Иваново – с. Кошов- с. Червен – с. Табачка - с. Пепелина, област Русе 

Галерия