За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 3643/13.08.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за напояване на земеделски кулури ” с местоположение: ПИ с №  212002 в землището на с. Черешово, община Сливо поле

Изходящ № АО 3727/13.08.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец за водовземане на подземни води за водоснабдяване и противопожарни нужди на автосервиз и административна сграда с кафене и магазин” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.183.22 по КК и КР на гр. Русе

Изходящ № АО 1335/12.08.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изземване на наносни отложения с плаващи средства от коритото на р. Дунав в участък от км 378.000 до км 377.200

Изходящ № АО 3908/03.08.2015 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот №  000134 в землището на с. Нисово, общ. Иваново

Изходящ № АО 2467/03.08.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за течни битумни продукти”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.1132 по КК и КР на гр. Русе

Изходящ № АО 3842 от 31.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за рязане на бракувани кораби”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.537 по КК и КР на град Русе 

Изходящ № АО 3859/31.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Изграждане на обществено-обслужваща сграда на пет етажа", с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.2.1735 по КК и КР на гр. Русе” 

Изходящ № АО 3878/29.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за рязане на бракувани кораби” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.3.537 по КК и КР на град Русе

Изходящ № АО 3975 от 28.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на кравеферма до 30 бр. глави ЕРД” с местоположение: УПИ I-759, кв. 64 по регулационния план на село Малко Йонково       

Галерия