За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 3975 от 28.07.2015 г.

Съобщение за уведомление за изменение  на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване ПУП-ИПРЗ на УПИ  I-759, кв. 64 по ругулационния план на село Малко Йонково, община Исперих

Изходящ № АО 3815/27.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на многофункционален център за устойчиво промотиране и ползване на културното и природно наследство, открита сцена, благоустрояване на прилежащата територия и трафопост”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 32095.165.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Иваново, община Иваново 

Изходящ № АО 3889 от 27.07.2015 г.

Съобщение за уведомление за изработване  в землището на град Цар Калоян

Изходящ № АО 3122 от 23.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец, трафопост и електроснабдяване на ПИ 010046 и изграждане на система за капково напояване в имот 010048, 010049 в землището на село Сяново, община Тутракан” 

Изходящ № АО 3563 от 23.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуваща сграда за склад ГСМ-два броя цистерни с вместимост по 30 куб.м. всяка за съхранение на дизелово гориво” с местоположение: имот 279023  в землището на град Бяла

Изходящ № АО 3586/21.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Оптимизиране работата на инсталацията за изработване на керамични продукти чрез изпичане на „Хан Аспарух” с местоположение: ПИ с идентификатор 32874.201.109 по КК и КР на град Исперих

Изходящ № АО 2927/15.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Създаване на лешникова градина в землището на с. Айдемир, община Силистра” 

Изходящ № АО 3663/20.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за промяна на предназначението и реорганизация на съществуващи складови площи и изграждане на нови складове с предназначение за съхранение на препарати за растителна защита и семена с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.39 по кадастралната карта на гр. Русе

Изходящ № АО 3557/17.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с номер 187023 в землището на с. Червена вода, местност „Стопански двор”, общ. Русе с цел създаване на устройствена основа за изграждане на кравеферма за отглеждане на 50 броя животни

Галерия