За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 3404/10.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на горски път” с местоположение поземлени имоти №№ 980127 в землището на с. Острово, общ. Завет, 000110 в землището на с. Дянково, общ. Разград, 000001 в землището на с. Черковна, общ. Разград и 000176 в землището на с. Йонково, общ. Исперих

Изходящ № АО 2982/02.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Ремонт на съществуваща стопанска сграда и отглеждане на пилета бройлери” с местоположение: имот с № 024012 в землището на с. Ястребово, общ. Русе

Изходящ № АО 2135/07.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение заизземване на наносни отложения с плаващи средства от коритото на р. Дунав в участък от км 395.700 до км 394.000   

Изходящ № АО 3396/06.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разширяване на съществуваща птицеферма чрез изграждане на четири нови птицевъдни сгради за достигане на общ капацитет 203 328 места за птици” с местоположение: ПИ №№ 003026 и 003027  в землището на с. Борисово, община Сливо поле

Изходящ № АО 3379/06.07.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ  по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Внесеното от възложителя Б.Б. уведомление за „ПУП-ИПЗ на УПИ XVII-509, кв.57 по регулационния план на град Сливо поле”, не попада в обхвата на Приложение 1 от Приложение 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, но очертава рамката за бъдещо развитие  на инвестиционно предложение по Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от Закона за опазване на околната среда и на основание чл.91, ал.2 от Закона подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/11.09.2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012г.), следва да се извърши процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО 3379/06.07.2015 г.

Копие на писмото е изпратено в Община Сливо поле.

Изходящ № АО 3150/01.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета на съществуваща птицевъдна сграда, ремонт, реконструкция и въвеждане в експлоатация на две съществуващи птицевъдни сгради с цел достигане на общ капацитет на птцефермата 122 724 броя места за птици"  с местоположение: ПИ с №  000058 в землището на с. Киченица, общ. Разград 

Изходящ № AO 2930/23.06.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда за  инсталация за полимерно боядисване” с местоположение: УПИ 3 по плана на гр. Русе, местност „Слатина”

Изходящ № АО 2631/05.06.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за преустройство на съществуваща сграда в производствени помещения за консервиране на плодове и зеленчуци с местоположение УПИ VІ-420, кв. 29 по плана  на с. Писанец, общ. Ветово

Изходящ № АО 2797/04.06.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Промяна предназначението на съществуващ месопреработвателен цех в предприятие за производство на млечни продукти”,  с местоположение: ПИ с №  0.372 по плана на гр. Мартен  

Галерия