За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 2671/03.06.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 24030.501.9242 по КК и КР на гр. Дулово с цел създаване на устройствена основа за изграждане на хранителен магазин” 

Изходящ № АО 2638/29.05.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуващ краварник в  птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 31 000 броя птици ” с местоположение: ПИ с № 028114 в землището на с. Езерче, общ. Цар Калоян 

Изходящ № АО 2429/26.05.2015 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 61710.522.161 и 61710.522.162 по КК и КР на гр. Разград, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на площадка за разкомплектоване на бракувани ИУМПС и търговска дейност с автомобили и автомобилни части – втора употреба

Изходящ № АО 2480/18.05.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 110 броя дойни крави” с местоположение: ПИ № 131009 в землището на с. Босилковци, община Бяла

Изходящ № AO 2054/13.05.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Инсталиране на оборудване за промяна на захранването на съществуващите парни котли и преминаване към използване на компресиран природен газ”, с местоположение ПИ с идентификатор  37010.62.16 по КК и КР на с. Китанчево, общ. Исперих 

Изходящ № АО 2318/13.05.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на учебен център за социални, културни и просветни дейности и почивна база”, с местоположение: имот с № 000208 в землището на с. Червен, общ. Иваново

Изходящ № АО 1471/04.05.2015 г.

Съобщение за предложение за „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-1, кв.1 по регулационния план на село Яким Груево, община Исперих” 

Изходящ № АО 2161/11.05.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Монтиране и въвеждане в експлоатация на нова инсталация за изработване на керамични продукти-плочки, чрез изпичане”, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.333.95 по КК и КР на гр. Русе” 

Изходящ № АО 2122/04.05.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета на съществуващи птицевъдни сгради и изграждане на две нови с цел достигане на общ капацитет на птцефермата 100 000 броя места за птици” с местоположение: имот № 003026 в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле  

Галерия