За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО-3785-3/01.08.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенецˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 65348.68.18 по КККР на с. Сандрово, общ. Русе

Изготвил № АО-3637-(3)/27.07.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец за поливане на ливада с цветни насаждения за нуждите на пчелинˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 20609.32.6 (стар идентификатор 20609.32.3) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Делчево

Изходящ № АО-3319-(3)/11.07.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Добавяне на нови отпадъци с кодови характеристики: 08 03 17*, 08 02 99, 09 01 03*, 10 09 07*, 12 01 18*, 16 01 22, 16 03 05* и 10 01 01, които ще се подлагат на R13 и/или R12”, с местоположение част от сграда с идентификатор 63427.3.491.3, разположена в ПИ с идентификатор 63427.3.491 по КККР на гр. Русе

Изходящ № AO-3342-(4)/11.07.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Напояване на 140,1 ha, засети с културни насаждения, царевица или пшеница, посредством дъждуване с пивотни кръгови системи в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле”

Изходящ № АО-3519-(1)/10.07.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на обществено-обслужваща сграда и паркинг на четири нива”, с местоположение УПИ V-424, кв. 675 по плана на гр. Русе

Изходящ № АО-3317-(3)/07.07.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Цех за пакетиране на хранителни продукти”, с местоположение УПИ XIV-366, кв. 13 по плана на с. Межден, общ. Дулово

Изходящ № АО-3258-(5)/03.07.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Ново трасе на част от ВЕЛ 20 kV „Чукураˮ и на ВЕЛ „Писанецˮ в землището на гр. Ветово, общ. Ветовоˮ

Изходящ № АО-3296-(2)/30.06.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Добавяне на нови кодове отпадъци, които ще се приемат и третират в рамките на съществуваща площадка за дейности с отпадъциˮ, с местоположение част от поземлен имот с идентификатор 61710.506.65 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград

Изходящ № АО-3156-2/23.06.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Промяна в работата на инсталация с действащо комплексно разрешително №243-Н1/2009, изменено с Решение №243-Н1-И0-А1/2023г. на изпълнителния директор на ИАОСˮ, с местоположение ПИ с идентификатори 63427.8.1458, 63427.8.1459, 63427.8.1460, 63427.8.1461 по КК и КР на град Русе

Галерия