За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО-195-4/10.02.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец“ с местоположение: ПИ с идентификатор 47336.63.371 по КК и КР на град Мартен, община Русе, възложител: МЕГАТРОН ЕАД

Изходящ № АО-311-(2)-08.02.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за проект за изграждане на вилни сгради и паркинг в границите на поземлени имоти с идентификатори: 51679.213.617, 51679.213.618, 51679.213.619, 51679.213.620, 51679.213.621, 51679.213.622, 51679.213.623, 51679.213.624, 51679.213.625 и 51679.213.626 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Русе 

Изходящ № АО-311-(2)-08.02.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за проект за изграждане на вилни сгради и паркинг в границите на поземлени имоти с идентификатори: 51679.213.617, 51679.213.618, 51679.213.619, 51679.213.620, 51679.213.621, 51679.213.622, 51679.213.623, 51679.213.624, 51679.213.625 и 51679.213.626 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Русе 

Изходящ № АО-274-(2)-31.01.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за Развитие на земеделското стопанство чрез увеличаване капацитета на съществуваща животновъдна ферма и отглеждане на култури”, финансиран по Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”, Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.  

Изходящ № АО-172-(3)-31.01.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за поливане на земеделски земи с обща площ 1 517 дка, чрез технология на дъждуване, в землището на с. Гарван, общ. Ситово

Изходящ № АО-5895-3/23.01.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Тръбопровод за денатуриране и смесване на технически алкохолˮ, с местоположение  ПИ с идентификатор 61710.506.26 по КК и КР на град Разград, възложител „АДМ Разград“ ЕАД

Изходящ № АО-181-1/20.01.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на овцеферма с капацитет 600 овце майки с подрастващи агнета, угояване и мандра за преработка на собствено мляко с капацитет до 1тон/ден и производство на овче сирене“ в УПИ II, кв.54 по плана на село Кошарна, община Сливо поле, възложител: ЗП ...Дауд

Изходящ № АО-50-(2)-20.01.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ и Изменение на план за застрояване /ИПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 40422.505.502 (Нива) и 40422.505.716 (За друг вид производствен, складов обект) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кубрат, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на складово-производствена база, логистичен център, фотоволтаична електрическа централа с мощност до 1 MW и зарядни станции 

Изходящ № АО-54-1/12.01.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Промяна в параметрите, при които е издадено комплексно разрешително №310-Н2/2014г., актуализирано с Решение №310-Н2-И1-А1/2018г.ˮ, с местоположение ПИ с идентификатори 80460.132.227 и 80460.13.175 по КК и КР на село Червена вода, община Русе

Галерия