За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 1446/28.04.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Зарибяване, производство на риба и спортен риболов” с местоположение: ПИ с № 000014 в землището на село Кривина, община Ценово

Изходящ № АО 1445/28.04.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Зарибяване, производство на риба и спортен риболов” с местоположение: ПИ с № 000015  в землището на село Кривина, община Ценово 

Изходящ № АО 1444/28.04.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Зарибяване, производство на риба и спортен риболов” с местоположение: ПИ с № 000014  в землището на село Кривина, община Ценово 

Изходящ № АО 1820/28.04.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за монтиране на две инсталации за рециклиране на алуминий, алуминиеви стружки и други отпадъци съдържащи алуминий с цел производство на стандартни алуминиеви сплави/слитъци, на територията на съществуващ леярски цех, с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.506.30 по кадастралната карта на гр. Разград

 

Изходящ № АО 1988/28.04.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на трупни ями за обезвреждане на странични животински продукти (СЖП) и на продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали (СРМ)” с местоположение: поземлен имот с № 000122 в землището на с. Николово, общ. Русе

Изходящ № АО 1991/28.04.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на църква” с местоположение: УПИ І-За ателиета за стопанска инициатива, кв. 14, по плана на с. Межден, общ. Дулово  

Изходящ № АО 1289/22.04.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на инсталация за оползотворяване на опасни отпадъци, включваща рециклиране на метали от галваничен шлам, излезли от употреба фотоволтаични панели, акумулатори и скрап от електрическо и електронно оборудване, чрез киселинно разтваряне и хидрометалургична преработка, с местоположение поземлен имот с идентификатор 00895.506.86 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, общ. Силистра

Изходящ № АО 1910/17.04.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма с капацитет 6 500 бр. птици до достигане на общ капацитет от 13 000 места за птици” с местоположение: ПИ с идентификатор 61875.77.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Райнино, община Исперих

Изходящ № АО 1785/16.04.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Преоборудване на 4 броя съществуващи сгради за отглеждане на родители на бройлери за производство на разплодни яйца с общ капацитет 30 000 броя птици” с местоположение: ПИ с № 000004 в землището на град Завет 

Галерия