За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 1786/16.04.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Преоборудване на 12 броя съществуващи сгради за отглеждане на родители на бройлери за производство на разплодни яйца с общ капацитет за двата центъра 77 400 броя птици” с местоположение: ПИ с № 000295 в землището на село Брестовене, община Завет 

Изходящ № АО 1768/15.04.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България-Русе” с избрани три алтернативни площадки: имоти с идентификатори 63427.74.40, 63427.96.2, 63427.96.3 по кадастралната карта на град Русе

Изходящ № АО 1897/15.04.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „ Разширение на съществуваща птицеферма чрез увеличение гъстотата на отглеждане и изграждане на нова птицевъдна сграда за бройлери” с местоположение: ПИ с №  028141 в землището на с. Езерче, общ. Цар Калоян

Изходящ № АО 1522/15.04.2015 г.

Съобщение за уведомление за ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор 11449.22.2 по кадастралната карта на село Владимировци, община Самуил 

Изходящ № АО 1491/07.04.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма с капацитет 39 900 бр. птици до достигане на общ капацитет 68 400 места за птици” с местоположение: ПИ № № 411005, 411008, 411009, 411010 в землището на s. Tетово, община Русе

Изходящ № АО1127/07.04.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец (сондаж за подземни води) за капково напояване на овощна градина с площ 149.598 дка”, с местоположение: ПИ с №  015150 в землището на село Зафирово, Община Главиница

Изходящ № АО 836/06.04.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разширение на инсталация за селективна очистка на маслени дестилати със следното оборудване: вакуум колона, парогенератор и котел за органичен топлоносител” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.1324 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе 

Изходящ № АО 1332/02.04.2015 г.

Съобщение за уведомление за „Подробен устройствен план-план за застрояване на поземлени имоти с №№ 014268, 014269, 014270, 014271, 014272, 014273, 014274 и част от ПИ 000110 в землището на село Сандрово, предвиждащ изграждането на гробищен парк ” 

Изходящ № АО 719/26.03.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения с плаващи средства от коритото на р. Дунав в участък от км 390.800 до км 389.000” 

Галерия