За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО1127/07.04.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец (сондаж за подземни води) за капково напояване на овощна градина с площ 149.598 дка”, с местоположение: ПИ с №  015150 в землището на село Зафирово, Община Главиница

Изходящ № АО 836/06.04.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разширение на инсталация за селективна очистка на маслени дестилати със следното оборудване: вакуум колона, парогенератор и котел за органичен топлоносител” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.1324 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе 

Изходящ № АО 1332/02.04.2015 г.

Съобщение за уведомление за „Подробен устройствен план-план за застрояване на поземлени имоти с №№ 014268, 014269, 014270, 014271, 014272, 014273, 014274 и част от ПИ 000110 в землището на село Сандрово, предвиждащ изграждането на гробищен парк ” 

Изходящ № АО 719/26.03.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения с плаващи средства от коритото на р. Дунав в участък от км 390.800 до км 389.000” 

Изходящ № АО 1189/26.03.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Монтаж на ведомствена модулна станция за 10 000 л. дизелово гориво на производствената площадка на “Дунарит” АД” с местоположение: имот с номер 000710 в землището на с. Николово, общ. Русе

Изходящ № АО 429/26.03.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за  „Изграждане на тръбопроводи - един брой за дизелово гориво и 1 брой за мазут”, с местоположение през УПИ LX - по кейова стена непосредствено до съществуващи тръбопроводи за биодизел и вода за пожарогасене, УПИ Спп - подземно под железопътна линия и надземно до границата на имота, през улична мрежа собственост на “ТМ Инфраструктура” АД, до резервоари в УПИ ХХ - инсталация за производство на гудрон и битум

Изходящ № АО 1157/26.03.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на модулна станция за светли горива с вместимост 20 м3” с местоположение: имот с № 148008 в землището на гр. Исперих

Изходящ № АО 1225/24.03.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на производствена сграда в птицеферма за бройлери с капацитет 11 000 бр.” с местоположение: ПИ с идентификатор 11449.73.1044 в землището на с. Владимировци, общ. Самуил 

Изходящ № АО 1155/23.03.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за Комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 32874.201.202, 32874.30.33, 32874.12.32 и 32874.201.206 по КК и КР на гр. Исперих и инвестиционно предложение за изграждане на вътрешна газопроводна инсталация в имот с идентификатор 32874.201.202 

Галерия