За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 119/10.02.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на водовземно съоръжение – сондажен кладенец с цел капково напояване на 200 дка овощни насаждения”, с местоположение: имот с № 039022 в землището на с. Стрелково, общ. Кайнарджа” 

Изходящ № АО 408/09.02.2015 г.

Съобщение  за изготвяне на  „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Тутракан като център на агломерационен ареал” 

Изходящ № АО 423/09.02.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разширение на мандра за производство на сирене с капацитет от 6 до 20 т преработено мляко на ден”, с местоположение: УПИ XI-мандра, кв. 34 по плана на с. Дянково, общ. Разград

Изходящ № АО 369/04.02.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Оборудване на съществуваща сграда в птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 24 000 броя места за птици” с местоположение: УПИ ІІ, кв. 137 по плана на гр. Цар Калоян

Изходящ № АО 5706/05.02.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за подземни води, предназначено за водовземане” с местоположение: ПИ с №  2212 по кадастралния план на гр. Бяла 

Изходящ № AO 454/05.02.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Изграждане на птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 10 000 бр.” с местоположение: ПИ с № 30630.40.340 по КК и КР на ц. Здравец, община Самуил

Изходящ № АО 339/04.02.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за механична преработка на излезли от употреба гуми” с местоположение: ПИ № 033037 в землището на с. Иван Шишманово, община Завет 

Изходящ № АО 369/04.02.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Оборудване на съществуваща сграда в птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 24 000 броя птици" с местоположение: УПИ ІІ, кв. 137, по плана на гр. Цар Калоян  

Изходящ № АО 9/03.02.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), събиране и съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), отпадъци от пластмаса, хартия и отпадъци от опаковки” с местоположение: поземлен имот № 52235.503.1004 по плана на с. Нова село, община Русе

Галерия