За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 4666/23.10.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на цялостна реинжекционна система за добив и реинжекция на подземни води с работен дебит 45 л/с на територията на промишлената площадка на „Витте Аутомотив България” ЕООД, гр. Русе”, с местоположение: ПИ с идентификатори 63427.85.30 и 63427.85.6 по КК и КР на гр. Русе”

Изходящ № АО 4525/22.10.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на месопреработвателно предприятие и кланица” с местоположение: УПИ XII, кв.8 и УПИ XI, кв.8 по регулационния план на с. Ситово, община Ситово

Изходящ № АО 4382/30.09.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на склад за горими нефтопродукти, включващ 4 броя надземни стоманени резервоара с общ обем от 14 000 м3, ЖП разтоварище за едновременна обработка на 8 броя цистерни, ЖП кантар и помпена станция за нефтопродукти към ЖП разтоварището” с местоположение: УПИ XXI по регулационния план на ТМ АД-гр. Русе

Изходящ № АО 4232/19.09.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за "Монтиране на инсталация за третиране и обработка на торови маси и получаване на гранулиран подобрител за почви" с местоположение: ПИ с № 050036 в землището на с. Шуменци, общ. Тутракан 

Изходящ № АО 3945/25.08.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението и пристройка към склад за селскостопански инвентар в семейна ферма за отглеждане на 25 бр. едър рогат добитък”, с местоположение имот № 000301 в землището на с. Босна, общ. Ситово

Изходящ № АО 4184/15.09.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Временно съхранение на железен трихлорид в пластмасови контейнери на съгласувана от РИОСВ-Русе площадка за съхранение на химически вещества – натриева основа, натриев хипохлорид и солна киселина в местността “Стари Астарджи”, гр. Русе” с местоположение: ПИ 63427.154.203 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе  

Изходящ № АО 4179/11.09.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на етаж от хлебозавод в рибопреработвателно предприятие” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 73496.500.167 по КК и КР на гр. Тутракан

Изходящ № АО 3700/28.08.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на обслужваща сграда”, с местоположение: имот с № 080009 в землището на гр. Сеново, общ. Ветово 

Изходящ № АО 3700/28.08.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на обслужваща сграда”, с местоположение: имот с № 080009 в землището на гр. Сеново, общ. Ветово 

Галерия