За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 5781/20.012015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на УПИ ХС по плана на “ТМ” АД – гр. Русе, предвиждащ преустройство и разширение на съществуващо ЖП разтоварище за дизелово гориво с капацитет 100 куб.м. в склад за горива с общ капацитет 250 куб.м., нови ЖП и авторазтоварище”, с местоположение: УПИ ХС по плана на “ТМ” АД – гр. Русе  

Изходящ № АО 5068/08.01.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Увеличаване на разрешените количества излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ с код 20 01 36 от 500 т/г. до 4000 т/г. и добавяне на дейности с отпадъци от бита с кодове 20 02 01, 20 03 07 и 20 03 99” с местоположение поземлен имот с идентификатор 40422.505.1893 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кубрат

Изходящ № АО 5694/05.01.2015 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.43.20, местност „Кадишева нива” по КК и КР на гр. Русе, с цел промяна предназначението на земеделска земя и изграждане на две складови халета и две административно-битови сгради

Изходящ № АО 5661/19.12.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Изграждане на площадка за компресиран природен газ и захранващ газопровод” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.317.66 по КК и КР на гр. Русе  

Изходящ № АО 5661/19.12.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Изграждане на площадка за компресиран природен газ и захранващ газопровод” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.317.66 по КК и КР на гр. Русе  

Изходящ № АО 5403/11.12.2014 г.

Съобщение  за изработване на ПУП-ПРЗ и Парцеларен план (ПП) за водопровод за ПИ №201003, 201004, 201006, 201010, 201011, 201012, 201013, 201020, 201023, 201025, 201027, 201028, 201029, 201030, 201033, 201035, 201036 в землището на село Попина, община Ситово

Изходящ № 5335/09.12.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) и Изграждане на нова търговска сграда до 2 етажа - тип „супермаркет” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 66425.501.1149 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Силистра

Изходящ № АО 4987/12.11.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Промени в общия обем на резервоарите за съхранение на опасни отпадъци (отработени масла), а именно изграждане на резервоари Р20 – 45 т., Р23 – 900 т., Р24 – 900 т., Р25 – 630 т., Р26 – 630 т. и въвеждане в експлоатация на новопридобит резервоар Р21 – 900 т.”, с местоположение: УПИ XXXIX-1276 и XVI-1174, кв. ИПЗ, по регулационния план гр. Русе

Изходящ № АО 5156/02.12.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на подземен резервоар за биоетанол с обем V=180 m3 в Пласментно-снабдителска база Русе”, с местоположение: УПИ VI по регулационния план на „ТМ” АД-гр. Русе 

Галерия