За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 3826/25.08.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение на отпадъци от ОЧЦМ и център за разкомплектоване на излезли от употреба МПС”, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.903 по КК и КР на гр. Русе

Изходящ № АО3876/21.08.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на базар за промишлени стоки” с местоположение: сграда с идентификатор 63427.2.2005.6 по плана на град Русе

Изходящ № АО 3754/15.08.2014 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с № 187011 в землището на с. Червена вода, с цел проектиране и изграждане на: производствено - складова сграда с технологична линия за производство на вододисперсни бои, административно - битова сграда, трафопост, складове за ЛЗТ, открит водоем за противопожарни нужди и съоръжения за битови отпадъчни води

Изходящ № АО 3530/04.08.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на многофункционална сграда за производство и услуги” с местоположение: УПИ XII-218 „За обществено обслужване” по плана на село Окорш, община Дулово

Изходящ № АО 3539/01.08.2014 г.

Съобщение за Общински план за развитие на Община Ветово за периода 2014-2020 г.

Изходящ № АО 3044/29.07.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)” с местоположение: УПИ III-2789, кв. 162 по плана на гр. Бяла 

Изходящ № АО 3257/24.07.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за производство на биогаз и електрическа енергия чрез ко-генерация”, с местоположение: имот с № 000122 в землището на с. Николово, общ. Русе

Изходящ № АО 3280/18.07.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на супермаркет и автомивка” с местоположение: УПИ III „За плувен комплекс”, кв.40 по плана на град Дулово (поземлен имот с идентификатор 24030.501.502 по кадастрална карта на град Дулово

Идходящ № АО 3061/15.07.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Рециркулационна система за отглеждане на деликатесни видове риби в интеграция с аквапонна система (растителни култури)”, с местоположение: имот с № 063014 в землището на с. Острица, общ. Две могили 

Галерия