За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 4986/24.11.2014 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – Изменение на плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) за поземлен имот с номер 069018 в землището на село Семерджиево, Община Русе, местността „Смилекин” предвиждащ промяна на предназначението на предстояща за изграждане нова сграда – от гараж със склад за земеделски инвентар в птицеферма

Изходящ № АО 5029/24.11.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Отглеждане на 50 броя щрауси за угояване до 1 годишна възраст”, с местоположение: имот с № 104042 в землището на с. Цар Самуил, общ. Тутракан 

Изходящ № АО 4748/22.10.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Пристрояване, преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда в цех за леене на алуминий под налягане” с местоположение: имот с идентификатор 73496.501.2271 по кадастрална карта на град Тутракан

Изходящ № АО 4933/05.11.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на нова детска ясла в кв. Родина-3 на гр. Русе” с местоположение: УПИ ХV, кв. 767 по плана на гр. Русе

Изходящ № АО 4862/30.10.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Вътрешна газопроводна инсталация за котелна централа на „Приста ойл – Завод за смазочни масла с работно налягане 6 bar и максимална консумация на газ qV (20)=300 m3/h”, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.323 по кадастралната карта на гр. Русе

Изходящ № АО 4748/22.10.2014 г.

Изходящ № АО 4717/21.11.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на два броя тръбни експлоатационни кладенци за добив на подземна вода за технологични нужди” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.3.732 по кадастрална карта на град Русе

Изходящ № АО 4937/13.11.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Временно ЖП разтоварище с изпарителна станция за аварийно захранване на  производствените мощности с пропан бутан”, с местоположение ПИ с идентификатор 32874.201.109 по кадастралната карта на гр. Исперих

Изходящ № АО 4979/12.11.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на цех за газирани напитки, магазин и бозоварна в млекопреработвателно предприятие”, с местоположение: УПИ I, кв. 70 (образуван от имот 603.928) по регулационния план на гр. Ветово

Галерия