За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 3257/24.07.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за производство на биогаз и електрическа енергия чрез ко-генерация”, с местоположение: имот с № 000122 в землището на с. Николово, общ. Русе

Изходящ № АО 3280/18.07.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на супермаркет и автомивка” с местоположение: УПИ III „За плувен комплекс”, кв.40 по плана на град Дулово (поземлен имот с идентификатор 24030.501.502 по кадастрална карта на град Дулово

Идходящ № АО 3061/15.07.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Рециркулационна система за отглеждане на деликатесни видове риби в интеграция с аквапонна система (растителни култури)”, с местоположение: имот с № 063014 в землището на с. Острица, общ. Две могили 

Изходящ № АО 3089/14.07.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Поставяне на мобилна инсталация за експериментално производство на биокомпост” с местоположение: УПИ VI-24, кв. 3 по плана на с. Градина, общ. Лозница

Изходящ № АО 2839/19.06.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за изкупуване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 61710.506.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград

Изходящ № АО 3073/08.07.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), и  на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и др.”, с местоположение: ПИ с идентификатор 24030.501.9164 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дулово

Изходящ № АО 2938/08.07.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Инсталиране на автоматични заваръчни роботи MAG с извършване на заварки на автомобилни части, като шарнири на капаци и други, в неутрална среда на заваряване с аргон (Ar) с подаване на тел”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.991 (сграда 1) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Изходящ № АО 2961/08.07.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващия сгуроотвал на ТЕЦ „Русе-Изток”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.128.66 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, местността „Балтата”

Изходящ № АО 3086/08.07.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Задание за общ устройствен план (ОУП) на Община Алфатар”

Галерия