За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 4232/19.09.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за "Монтиране на инсталация за третиране и обработка на торови маси и получаване на гранулиран подобрител за почви" с местоположение: ПИ с № 050036 в землището на с. Шуменци, общ. Тутракан 

Изходящ № АО 3945/25.08.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението и пристройка към склад за селскостопански инвентар в семейна ферма за отглеждане на 25 бр. едър рогат добитък”, с местоположение имот № 000301 в землището на с. Босна, общ. Ситово

Изходящ № АО 4184/15.09.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Временно съхранение на железен трихлорид в пластмасови контейнери на съгласувана от РИОСВ-Русе площадка за съхранение на химически вещества – натриева основа, натриев хипохлорид и солна киселина в местността “Стари Астарджи”, гр. Русе” с местоположение: ПИ 63427.154.203 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе  

Изходящ № АО 4179/11.09.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на етаж от хлебозавод в рибопреработвателно предприятие” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 73496.500.167 по КК и КР на гр. Тутракан

Изходящ № АО 3700/28.08.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на обслужваща сграда”, с местоположение: имот с № 080009 в землището на гр. Сеново, общ. Ветово 

Изходящ № АО 3700/28.08.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на обслужваща сграда”, с местоположение: имот с № 080009 в землището на гр. Сеново, общ. Ветово 

Изходящ № АО 3826/25.08.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение на отпадъци от ОЧЦМ и център за разкомплектоване на излезли от употреба МПС”, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.903 по КК и КР на гр. Русе

Изходящ № АО3876/21.08.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на базар за промишлени стоки” с местоположение: сграда с идентификатор 63427.2.2005.6 по плана на град Русе

Изходящ № АО 3754/15.08.2014 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с № 187011 в землището на с. Червена вода, с цел проектиране и изграждане на: производствено - складова сграда с технологична линия за производство на вододисперсни бои, административно - битова сграда, трафопост, складове за ЛЗТ, открит водоем за противопожарни нужди и съоръжения за битови отпадъчни води

Галерия