За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО-400-(2)-15.02.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на нафтово стопанство, на територията на  съществуваща асфалтова база, с местоположение УПИ II-632, кв. 62 по плана на с. Зафирово, общ. Главиница  

Изходящ № АО-412-(1)-14.02.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за развитие на земеделското стопанство чрез увеличаване броя на отглежданите овце, финансиран по Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”, Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Изходящ № АО-4982-(11)-14.02.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на съоръжения за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала /ФвЕЦ/ „Кацелово 195 MW“ към електропреносната мрежа  - въздушен електропровод 220 kV, възлова станция в поземлен имот с идентификатор 20184.42.107 в землището на гр. Две могили и въздушни електропроводи 400 kV до ВЕЛ „Стрелец“ в землищата на с. Пепелина с. Острица, с. Чилнов, с. Широково и гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе

Изходящ № АО-195-4/10.02.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец“ с местоположение: ПИ с идентификатор 47336.63.371 по КК и КР на град Мартен, община Русе, възложител: МЕГАТРОН ЕАД

Изходящ № АО-311-(2)-08.02.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за проект за изграждане на вилни сгради и паркинг в границите на поземлени имоти с идентификатори: 51679.213.617, 51679.213.618, 51679.213.619, 51679.213.620, 51679.213.621, 51679.213.622, 51679.213.623, 51679.213.624, 51679.213.625 и 51679.213.626 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Русе 

Изходящ № АО-311-(2)-08.02.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за проект за изграждане на вилни сгради и паркинг в границите на поземлени имоти с идентификатори: 51679.213.617, 51679.213.618, 51679.213.619, 51679.213.620, 51679.213.621, 51679.213.622, 51679.213.623, 51679.213.624, 51679.213.625 и 51679.213.626 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Русе 

Изходящ № АО-274-(2)-31.01.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за Развитие на земеделското стопанство чрез увеличаване капацитета на съществуваща животновъдна ферма и отглеждане на култури”, финансиран по Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”, Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.  

Изходящ № АО-172-(3)-31.01.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за поливане на земеделски земи с обща площ 1 517 дка, чрез технология на дъждуване, в землището на с. Гарван, общ. Ситово

Изходящ № АО-5895-3/23.01.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Тръбопровод за денатуриране и смесване на технически алкохолˮ, с местоположение  ПИ с идентификатор 61710.506.26 по КК и КР на град Разград, възложител „АДМ Разград“ ЕАД

Галерия