За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО-3179-(1)/22.06.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Ветрогенератор до 100 kW и батерии за съхранение на ел. енергия до 500 kW ˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 83524.50.36 по КККР на с. Шуменци

Изходящ № АО-3235-(2)-22.06.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за преустройство на съществуваща складова сграда с идентификатор 32874.201.216.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих в цех за производство на пелети от дървесни трупи и отпадъчна дървесина      

Изходящ № АО-3200-1/19.06.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Строителство на плавателни съдове за отдихˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 66425.514.590 по КК и КР на град Силистра

Изходящ № АО-2957-(2)/19.06.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разнообразяване на видовете отпадъци, с които се извършват дейности на територията на Площадка № 1 от Разрешение за дейности с отпадъци № 10-ДО-00000769-01/07.03.2023 г.”, с местоположение ПИ 41143.502.75 по КККР на с. Калипетрово, общ. Силистра

Изходящ № АО-2936-(2)-13.06.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на пристройка, към съществуващ цех за печене на ядки, с две помещения: склад за дизелово гориво и помещение за компресор, с местоположение поземлен имот с идентификатор 15031.501.956 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Главиница   

Изходящ № АО-2285-(5)/13.06.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Пристройка за котелно към мивка за цистерни, сграда с идентификатор 61710.506.15.6, на територията на УПИ VIII-15 – за автомобилно депо, кв. 4 по плана на Гарова промишлена зона, гр. Разград ˮ, с възложител „ЕЙЧ ЕНД ЕС ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Изходящ № АО-2719-(5)-07.06.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за промяна в параметрите на съгласувано инвестиционно предложение за изграждане на цех за производство на булгур, със силозно стопанство, с местоположение поземлен имот 1479 (стар номер УПИ II-1366,1416) - „За производствени и складови дейности“, кв. 130 по плана на с. Дянково, общ. Разград: проектиране и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, изграждане на газово стопанство, водоем за противопожарни нужди, монтиране на фотоволтаична централа върху покривни пространства 

Изходящ № АО-2591-(5)-07.06.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за добив и първична преработка на подземни богатства – строителни материали (варовици) от площ “Правда” в землището на село Правда, община Дулово, област Силистра

Изходящ № АО-2821-(1)/06.06.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на склад в склад за търговия на едро с кът за пакетиране на плодове и зеленчуци, производство на млечни продукти и работилница  за производство на закуски“ в сграда с идентификатор 63427.3.629.1.10 по КК и КР на град Русе ˮ, възложител „Шогун“ ЕООД

Галерия