За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 3530/04.08.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на многофункционална сграда за производство и услуги” с местоположение: УПИ XII-218 „За обществено обслужване” по плана на село Окорш, община Дулово

Изходящ № АО 3539/01.08.2014 г.

Съобщение за Общински план за развитие на Община Ветово за периода 2014-2020 г.

Изходящ № АО 3044/29.07.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)” с местоположение: УПИ III-2789, кв. 162 по плана на гр. Бяла 

Изходящ № АО 3257/24.07.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за производство на биогаз и електрическа енергия чрез ко-генерация”, с местоположение: имот с № 000122 в землището на с. Николово, общ. Русе

Изходящ № АО 3280/18.07.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на супермаркет и автомивка” с местоположение: УПИ III „За плувен комплекс”, кв.40 по плана на град Дулово (поземлен имот с идентификатор 24030.501.502 по кадастрална карта на град Дулово

Идходящ № АО 3061/15.07.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Рециркулационна система за отглеждане на деликатесни видове риби в интеграция с аквапонна система (растителни култури)”, с местоположение: имот с № 063014 в землището на с. Острица, общ. Две могили 

Изходящ № АО 3089/14.07.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Поставяне на мобилна инсталация за експериментално производство на биокомпост” с местоположение: УПИ VI-24, кв. 3 по плана на с. Градина, общ. Лозница

Изходящ № АО 2839/19.06.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за изкупуване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 61710.506.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград

Изходящ № АО 3073/08.07.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), и  на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и др.”, с местоположение: ПИ с идентификатор 24030.501.9164 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дулово

Галерия