За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 3085/01.07.2014 г.

Съобщение за внесено Техническо задание за изработване на Общ устройствен план (ОУП) на Община Кайнарджа

Изходящ № 1799/25.06.2014 г.

Съобщение за „Изработване на ПУП-ПЗ на имот с № 000065 в землището на с. Поройно, общ. Дулово с цел промяна предназначението на земята и създаване на устройствена основа за изграждане на склад за селскостопанска продукция и инвентар”

Изходящ № АО 2816/23.06.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за  „Пристройка и промяна предназначението на Цех за производство на машини от готови елементи и административна сграда в Предприятие за производство на лети детайли от легирана стомана”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.227.6 по КК и КР на гр. Русе

Изходящ № АО 2958/23.06.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за изкупуване, съхраняване и разкомплектоване на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 41143.503.45 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калипетрово, община Силистра

Изходящ № АО 2591/20.06.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за  „Изготвяне на технически проект за изграждане на следните обекти: реконструкция и промяна предназначението на овчарник в телчарник за 140 телета; телчарник за 460 телета; телчарник за 100 телета; силажна яма 700 кв.м; разширение на силажни ями; дълбок сондаж и резервоар за вода”, с местоположение: имот с № 000143 в землището на с. Севар, общ. Кубрат

Изходящ № АО 2861/19.06.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ IV-за обществено обслужване, кв. 9 по плана на с. Йорданово /Голебина/, община Силистра с цел създаване на устройствена основа за изграждане на джамия

Изходящ № АО 2579/19.06.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за  „Реконструкция на горивната система на парни котли № 5 и № 6 за изгаряне на биомаса (слънчогледови люспи)” с местоположение: ПИ с идентификатори 61710.501.17 и 61710.501.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград

Изходящ № АО 2762/18.06.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Ремонт, реконструкция и промяна предназначението на кравеферма в свинеферма” с местоположение: ПИ с № № 026002, 026008 в землището на с. Ценович, община Силистра

Изходящ № АО 2750/17.06.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за изкупуване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), отработени масла, хартия и пластмаса” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 41143.506.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калипетрово, община Силистра

Галерия