За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 6241/13.12.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изработване на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатори 63427.98.55 и 63427.98.56 по КК на гр. Русе, предвиждащ изграждане на заведение, пансион за гости, магазин, складове и офиси” с местоположение: ПИ с идентификатори 63427.98.55 и 63427.98.56 по КК на гр. Русе

Изходящ № АО 6244/13.12.2013 г.

Съобщение за техническо задание за изработване на общ устройствен план (ОУП) на Община Тутракан

Изходящ № АО 6290/13.12.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на едноетажна сграда с обществено обслужващо предназначение, включваща снек-бар и търговски обекти, басейн, обслужващи навеси и съблекални с обща застроена площ 545 кв.м.” с местоположение: УПИ ХІХ-113, кв. 13 по плана на с. Нова Черна, общ. Тутракан

Изходящ № AO 6002/13.12.2013 г.

Съобщение за Изготвяне на Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот № 350007 в землището на с. Нисово, община Иваново, с цел отреждането му в предимно производствена зона и създаване на устройствена основа за застрояване на селскостопански и складови обекти

Изходящ № AO 6202/13.12.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на част от офис сграда в Детски образователен център - частно училище и частна детска градина” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.2.572 (УПИ XIV-572, кв. 94) по КК и КР на гр. Русе

Изходящ № АО 5931/13.12.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води, с цел напояване на земеделски земи” с местоположение: ПИ № 000143 в землището на с. Севар, община Кубрат

Изходящ № АО 6407/13.12.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуваща кравеферма в птицеферма с общ капацитет 10 000 броя птици (бройлери)” с местоположение: ПИ с № 085027 в землището на с. Побит камък, общ. Разград

Изходящ № АО 6342/13.12.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Извършване на авторемонтни услуги и разкомплектоване на автомобили” с местоположение: ПИ с идентификатор 61710.502.3431 по КК и КР на гр. Разград

Изходящ № АО 5858/05.11.2013 г.

Съобщение за издадено напомнително писмо на РИОСВ-Русе с изх. № АО 5858/05.11.2013г. за инвестиционно предложение за „Реконструкция и разширение на съществуваща птицеферма за отглеждане на 39 600 броя бройлери”, с местоположение поземлен имот с № 1043, кв. 82 по регулационния план на с. Ново село, общ. Русе

Галерия