За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 2861/19.06.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ IV-за обществено обслужване, кв. 9 по плана на с. Йорданово /Голебина/, община Силистра с цел създаване на устройствена основа за изграждане на джамия

Изходящ № АО 2579/19.06.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за  „Реконструкция на горивната система на парни котли № 5 и № 6 за изгаряне на биомаса (слънчогледови люспи)” с местоположение: ПИ с идентификатори 61710.501.17 и 61710.501.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград

Изходящ № АО 2762/18.06.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Ремонт, реконструкция и промяна предназначението на кравеферма в свинеферма” с местоположение: ПИ с № № 026002, 026008 в землището на с. Ценович, община Силистра

Изходящ № АО 2750/17.06.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за изкупуване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), отработени масла, хартия и пластмаса” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 41143.506.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калипетрово, община Силистра

Изходящ № АО 2727/16.06.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Производство на нерафинирано слънчогледово олио с капацитет до 2500 т/год”, с местоположение: ПИ с идентификатор 41143.503.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калипетрово, общ. Силистра”

Изходящ № АО 2757/16.06.2014 г.

Съобщение за Планово задание за изработване на общ устройствен план (ОУП) на Община Борово

Изходящ № АО 2713/16.06.2014 г.

Съобщение за Задание за проектиране на общ устройствен план (ОУП) на Община Разград

Изходящ № АО 2724/11.06.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.167.26 в зенлището на кв. Средна кула, гр. Русе с цел изграждане на овчарник за до 100 броя овце 

Изходящ № АО 2643/11.06.2014 г.

Съобщение за разработване на Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на дейностите с отпадъците на Община Ветово

Галерия