За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 2465/22.05.2014 г.

Съобщение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 46913.9.513 (широколистна гора) по КК  и КР на с. Малък Поровец, общ. Исперих, предвиждащ промяна предназначението и отреждане на земята за рекреационни дейности - курорт

Изходящ № АО 1631/21.05.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Добив на варовици от концесионна площ “Кофалджа” в землището на гр. Главиница, обл. Силистра”

Изходящ № АО 1632/21.05.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Добив на варовици от концесионна площ “Тикенлика” в землището на с. Коларово, общ. Главиница, обл. Силистра”  

Изходящ № АО 2344/19.05.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за Изграждане на инсталация за газификация и втечняване на тежко гориво от материали по Стандарт СД CEN/TS 14243 (материали получени от излезли от употреба гуми)”, с местоположение имот с номер 000279 в землището на с. Пиргово, общ. Иваново

Изходящ № АО 1809/16.05.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ ІІ-965, кв. 2, по регулационния план на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле, с цел изграждане на манипулационна за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци, инсталация за изгаряне на биомаса - слънчоглед и слама и 2 бр. водогрейни котела и склад с общо предназначение” с местоположение: УПИ ІІ-965, кв. 2, по регулационния план на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле

Изходящ № АО 2337/16.05.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Газова инсталация за захранване на производствени помещения за технологични нужди – машина за сушене на скални материали” с местоположение: ПИ с номер 000223 в землището на с. Басарбово, общ. Русе  

Изходящ № АО 2257/12.05.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на паркинг за товарни автомобили” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.183.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе 

Изходящ № АО 2253/10.05.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Производство на електроенергия от възобновяеми източници – надробена дървесина”, с местоположение: имот с номер 113004 в землището на с. Нисово, общ. Иваново 

Изходящ № АО 2130/10.05.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Реконструкция и модернизация на стадион „Лудогорец Арена” – Сектор „Б” с местоположение: ПИ с идентификатор 61710.502.7260 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград

Галерия