За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 170/20.01.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изработване на ПУП-ПЗ на ПИ 124016 в землището на с. Пиргово, общ. Иваново, предвиждащ изграждане на животновъдна ферма за 200 животни (кози и овце)” с местоположение: ПИ с № в землището на 124016 в землището на с. Пиргово, общ. Иваново

Изходящ № АО 6252/10.01.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Реконструкция, модернизация, нови спомагателни дейности и увеличаване на капацитета на завод за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.333.92 по кадастралната карта на гр. Русе

Изходящ № АО 6303/08.01.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец и система за капково напояване на овощна градина” с местоположение: ПИ с № 003058 в землището на с. Бреница, община Тутракан

Изходящ № АО 6642/08.01.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „ Изграждане на инсталация за производство на биогаз чрез преработка на биомаса и Ко-генерационна инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия” с местоположение: УПИ ІІІ-277, кв. 175 по плана на гр. Исперих

Изходящ № АО 6296/08.01.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец за технологични нужди” с местоположение: ПИ с № 009046 в землището на гр. Мартен, община Русе

Изходящ № АО 6379/08.01.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разширение на съществуваща производствена птицеферма с капацитет 74 000 броя птици до достигане на общ капацитет от 88 000 места за птици” с местоположение: имот с № 000084 в землището на с. Киченица, част от птицекомбинат - VI център, местността „Кору Арка”

Изходящ № АО 6714/06.01.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на детски и младежки център” с местоположение: УПИ I-698, кв. 122 по плана на гр. Исперих

Изходящ № АО 6547/02.01.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Промяна при експлоатацията на инсталация за оползотворяване на излезли от употреба автомобилни гуми по метода на нискотемпературна пиролиза” с местоположение: УПИ XVII-598 по плана на гр. Русе, Източна промишлена зона

 

Изходящ № АО 6764/30.12.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за дейности с ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО и НУБА” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.153.2137 по КК и КР на гр. Русе

Галерия