За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 2618/06.06.2014 г.

Съобщение за „Изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел създаване на устройствена  основа за изграждане на гробищен парк” с местоположение: поземлени имоти с идентификатори 00895.502.1683, 00895.502.1684, 00895.502.4310 и 00895.41.37 в землището на с. Айдемир, общ. Силистра

Изходящ № АО 2566/06.06.2014 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план -парцеларен план (ПУП-ПП) на инженерната инфраструктура извън урбанизираната територия за напоителна система "ДИЕМ" в землището на гр. Русе и с. Червена вода, общ. Русе 

Изходящ № АО 2630/06.06.2014 г.

Съобщение за изготвяне на Планово задание за Общ устройствен план на Община Ветово 

Изходящ № АО 2661/05.06.2014 г.

Съобщение за изготвяне на Планово задание за Общ устройствен план на Община Лозница 

Изходящ АО 2268/04.01.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на собствен водоизточник на подземни води – тръбен кладенец” с местоположение: имот номер 008155 в землището на с. Сокол, общ. Главиница

Изходящ № АО 2605/04.06.2014 г.

Съобщение за „Изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел създаване на устройствена  основа за изграждане на гробищен парк, ново водопроводно отклонение и ел. провод за захранване на парково осветление”с местоположение: поземлен имот с идентификатор 41143.174.12 и част от имот с идентификатор 41143.174.11 (с цел образуване на проектен ПИ с идентификатор 41143.174.17) в землището на с.Калипетрово, общ. Силистра 

Изходящ АО 2514/31.05.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разработване на кариера за добив на строителни материали – варовици  и  производство на трошено-каменни фракции в находище “Тетово” – участък “Тетово-2” в землищата на с. Тетово, общ. Русе и с. Беловец, общ. Кубрат” 

Изходящ № АО 2512/28.05.2014 г.

Съобщение за изготвяне на Планово задание за Общ устройствен план на Община Самуил” 

Изходящ № АО 2465/22.05.2014 г.

Съобщение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 46913.9.513 (широколистна гора) по КК  и КР на с. Малък Поровец, общ. Исперих, предвиждащ промяна предназначението и отреждане на земята за рекреационни дейности - курорт

Галерия