За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 2605/04.06.2014 г.

Съобщение за „Изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел създаване на устройствена  основа за изграждане на гробищен парк, ново водопроводно отклонение и ел. провод за захранване на парково осветление”с местоположение: поземлен имот с идентификатор 41143.174.12 и част от имот с идентификатор 41143.174.11 (с цел образуване на проектен ПИ с идентификатор 41143.174.17) в землището на с.Калипетрово, общ. Силистра 

Изходящ АО 2514/31.05.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разработване на кариера за добив на строителни материали – варовици  и  производство на трошено-каменни фракции в находище “Тетово” – участък “Тетово-2” в землищата на с. Тетово, общ. Русе и с. Беловец, общ. Кубрат” 

Изходящ № АО 2512/28.05.2014 г.

Съобщение за изготвяне на Планово задание за Общ устройствен план на Община Самуил” 

Изходящ № АО 2465/22.05.2014 г.

Съобщение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 46913.9.513 (широколистна гора) по КК  и КР на с. Малък Поровец, общ. Исперих, предвиждащ промяна предназначението и отреждане на земята за рекреационни дейности - курорт

Изходящ № АО 1631/21.05.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Добив на варовици от концесионна площ “Кофалджа” в землището на гр. Главиница, обл. Силистра”

Изходящ № АО 1632/21.05.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Добив на варовици от концесионна площ “Тикенлика” в землището на с. Коларово, общ. Главиница, обл. Силистра”  

Изходящ № АО 2344/19.05.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за Изграждане на инсталация за газификация и втечняване на тежко гориво от материали по Стандарт СД CEN/TS 14243 (материали получени от излезли от употреба гуми)”, с местоположение имот с номер 000279 в землището на с. Пиргово, общ. Иваново

Изходящ № АО 1809/16.05.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ ІІ-965, кв. 2, по регулационния план на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле, с цел изграждане на манипулационна за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци, инсталация за изгаряне на биомаса - слънчоглед и слама и 2 бр. водогрейни котела и склад с общо предназначение” с местоположение: УПИ ІІ-965, кв. 2, по регулационния план на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле

Изходящ № АО 2337/16.05.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Газова инсталация за захранване на производствени помещения за технологични нужди – машина за сушене на скални материали” с местоположение: ПИ с номер 000223 в землището на с. Басарбово, общ. Русе  

Галерия