За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 6237/27.12.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения от коритото на р. Дунав” с местоположение от км 429.800 до км 428.200

Изходящ № АО 6484/21.12.2013

Съобщение за инвестиционно предложение за „Временна площадка и присъединителен газопровод за захранване с компресиран природен газ на промишлен обект „Керос България” ЕАД, Русенски Индустриален парк - РИП, гр. Русе” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.333.95 по КК на гр. Русе

Изходящ № АО 6689/21.12.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на кравеферма с капацитет 40 крави, открита заградена площадка за съхраняване на течни и твърди торови отпадъци, промяна предназначението на съществуваща стопанска постройка в млеко пункт, битово помещение и склад, дезинфекционна площадка за транспортни средствa и пропускателен пункт” с местоположение: ПИ с № 069029 в землището на s. Семерджиево, общ. Русе

Изходящ № АО 6346/19.12.2013 г.

Съобщение за ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 63427.309.29 (нива) по кадастралния план на гр. Русе, предвиждащ промяна на предназначението и отреждане на земята за обществено-обслужваща дейност – автокъща

Изходящ № АО 6393/19.12.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Реконструкция, пристрояване и надстройка над съществуваща сграда (чакалня) за мотел със заведение за обществено хранене” с местоположение имот с номер 000121 (територия на горското стопанство) в землището на село Йонково, общ Исперих

Изходящ № АО 6096/14.12.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Промяна на предназначението на част от съществуваща стопанска сграда в леярна за художествено и промишлено леене на алуминий и бронз” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.10.1102 по кадастралната карта на град Русе

Изходящ № АО 6396/14.12.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 54 000 броя” с местоположение: имот № 005077 в землището на с. Смирненски, общ. Ветово

Изходящ № АО 5489/13.12.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на Спортен комплекс “Лудогорец” – детско юношеска школа”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.503.6338 по кадастралната карта на гр. Разград

Изходящ № АО 6241/13.12.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изработване на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатори 63427.98.55 и 63427.98.56 по КК на гр. Русе, предвиждащ изграждане на заведение, пансион за гости, магазин, складове и офиси” с местоположение: ПИ с идентификатори 63427.98.55 и 63427.98.56 по КК на гр. Русе

Галерия