За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 1464/04.04.2014 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 76496.19.270 по КК и КР на гр. Тутракан с цел отреждането на същия за производствени и складови дейности – производство, съхранение и преработка на селскостопанска продукция след промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди” с местоположение: ПИ с идентификатор 76496.19.270 по КК и КР на гр. Тутракан

Изходящ № АО 1411/25.04.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Добив на подземни води за поливни нужди, чрез изграждане на тръбен кладенец” с местоположение: ПИ с номер 050036 в землището на с. Шуменци, общ. Тутракан  

Изходящ № АО 1865/25.04.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Изграждане на Мемориал “Военна гробница-1916”, с местоположение: имот с номер 050012 в землището на с. Шуменци, общ. Тутракан 

Изходящ № АО 1954/24.04.2014 г.

Съобщение за изработване на ПУП-ПЗ на поземлен имот с номер 113001 в землището на с. Балкански, общ. Разград, предвиждащ изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на коне (до 10 бр.) и съпътстващи с нея производствени и складови дейности   

Изходящ № АО 1528/14.04.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разширяване на дейността на съществуваща площадка за събиране и временно съхранение до предаване за последващо оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), както и неопасни отпадъци като хартия, пластмаса, стъкло, излезли от употреба гуми и др.” с местоположение: УПИ I-168, кв. 7 по плана на гара Бяла, област Русе

Изходящ № АО 1797-14.04.2014 г.

Съобщение за „Изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 000061 в землището на с. Печеница, общ. Исперих, с цел изграждане на хотелски комплекс с капацитет 50 легла със заведение за обществено хранене и открит басейн” 

Изходящ № АО 1797/14.04.2014 г.

Съобщение за Изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 000061 в землището на с. Печеница, общ. Исперих, с цел изграждане на хотелски комплекс с капацитет 50 легла със заведение за обществено хранене и открит басейн

Изходящ № АО 1797-14.04.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 000061 в землището на с. Печеница, общ. Исперих, с цел изграждане на хотелски комплекс с капацитет 50 легла със заведение за обществено хранене и открит басейн” с местоположение: ПИ 000061 в землището на с. Печеница, общ. Исперих

Изходящ № АО 1388/04.04.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изменение и разширение на птицеферма за отглеждане на бройлери чрез изграждане на нова сграда с капацитет 27 000 броя птици и достигане на общ капацитет на жвотновъдната ферма от 52 000 броя” с местоположение: имот № 066011 в землището на с. Лъвино, общ. Исперих

Галерия