За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 1797-14.04.2014 г.

Съобщение за „Изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 000061 в землището на с. Печеница, общ. Исперих, с цел изграждане на хотелски комплекс с капацитет 50 легла със заведение за обществено хранене и открит басейн” 

Изходящ № АО 1797/14.04.2014 г.

Съобщение за Изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 000061 в землището на с. Печеница, общ. Исперих, с цел изграждане на хотелски комплекс с капацитет 50 легла със заведение за обществено хранене и открит басейн

Изходящ № АО 1797-14.04.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 000061 в землището на с. Печеница, общ. Исперих, с цел изграждане на хотелски комплекс с капацитет 50 легла със заведение за обществено хранене и открит басейн” с местоположение: ПИ 000061 в землището на с. Печеница, общ. Исперих

Изходящ № АО 1388/04.04.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изменение и разширение на птицеферма за отглеждане на бройлери чрез изграждане на нова сграда с капацитет 27 000 броя птици и достигане на общ капацитет на жвотновъдната ферма от 52 000 броя” с местоположение: имот № 066011 в землището на с. Лъвино, общ. Исперих

Изходящ № АО 1356/03.04.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда, автомивка и паркинг” с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.32.614 по КК и КР на гр. Силистра  

Изходящ № АО 1291/31.03.2014 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план –  План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) с цел създаване на устройствена основа за изграждане на Инсталация за обезвреждане на опасни отпадъци чрез изгаряне, с местоположение: ПИ с идентификатор 61710.503.6334 по КК и КР на гр. Разград   

Изходящ № АО 1292 от 31.03.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Инсталация за обезвреждане на опасни отпадъци чрез изгаряне”, с местоположение: ПИ с идентификатор 61710.503.6334 по КК и КР на гр. Разград

Изходящ № АО 485/24.03.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Внедряване на технологична линия за горещо поцинковане на телове”, с местоположение имот с идентификатор 63427.3.148.56 по КК и КР на гр. Русе  

Изходаящ № АО 1247/1248 от 24.03.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на ферма за отглеждане на кокошки-носачки с общ капацитет 147 200 места за птици”, с местоположение: ПИ с №№ 000268 и 000267 в землището на с. Смирненски, общ. Ветово

Галерия