За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 6714/06.01.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на детски и младежки център” с местоположение: УПИ I-698, кв. 122 по плана на гр. Исперих

Изходящ № АО 6547/02.01.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Промяна при експлоатацията на инсталация за оползотворяване на излезли от употреба автомобилни гуми по метода на нискотемпературна пиролиза” с местоположение: УПИ XVII-598 по плана на гр. Русе, Източна промишлена зона

 

Изходящ № АО 6764/30.12.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за дейности с ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО и НУБА” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.153.2137 по КК и КР на гр. Русе

Изходящ № АО 6237/27.12.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения от коритото на р. Дунав” с местоположение от км 429.800 до км 428.200

Изходящ № АО 6484/21.12.2013

Съобщение за инвестиционно предложение за „Временна площадка и присъединителен газопровод за захранване с компресиран природен газ на промишлен обект „Керос България” ЕАД, Русенски Индустриален парк - РИП, гр. Русе” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.333.95 по КК на гр. Русе

Изходящ № АО 6689/21.12.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на кравеферма с капацитет 40 крави, открита заградена площадка за съхраняване на течни и твърди торови отпадъци, промяна предназначението на съществуваща стопанска постройка в млеко пункт, битово помещение и склад, дезинфекционна площадка за транспортни средствa и пропускателен пункт” с местоположение: ПИ с № 069029 в землището на s. Семерджиево, общ. Русе

Изходящ № АО 6346/19.12.2013 г.

Съобщение за ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 63427.309.29 (нива) по кадастралния план на гр. Русе, предвиждащ промяна на предназначението и отреждане на земята за обществено-обслужваща дейност – автокъща

Изходящ № АО 6393/19.12.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Реконструкция, пристрояване и надстройка над съществуваща сграда (чакалня) за мотел със заведение за обществено хранене” с местоположение имот с номер 000121 (територия на горското стопанство) в землището на село Йонково, общ Исперих

Изходящ № АО 6096/14.12.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Промяна на предназначението на част от съществуваща стопанска сграда в леярна за художествено и промишлено леене на алуминий и бронз” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.10.1102 по кадастралната карта на град Русе

Галерия