За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 1136/12.03.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Първично залесителни мероприятия с дървесен вид акация (Robinia pseudoacacia) в имоти частна общинска собственост на Община Силистра”, с местоположение поземлени имоти с номера 00895.28.123, 00895.47.116, 00895.47.129, 00895.47.188, 00895.59.66, 00895.59.106, 00895.63.136, 00895.64.66 в землището на с. Айдемир, община Силистра”

Изходящ № 255/12.03.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец за напояване на полски култури” с местоположение: ПИ с № 001140 в землището на с. Малък Преславец, общ. Главиница

Изходящ № АО 900/12.03.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на поливна инсталация за напояване на зърнени култури” с местоположение: ПИ с № имоти с №№ 080001 и 080002 в землището на с. Белцов, община Ценово и имот с № 025003 в землището на с. Ценово, общ. Ценово

 

Изходящ № 991/12.03.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение - кладенец за водоснабдяване на комплекс „Върбата” в землището на с. Пиргово, общ. Иваново” с местоположение: ПИ имот № 483009 в землището на с. Пиргово, общ. Иваново

Изходящ № 1137/12.03.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Промяна предназначението и преустройство на съществуващи сгради в кланица с капацитет до 3.300 т. трупно месо/ден, месопреработвателен цех и допълващо застрояване”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.98.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Изходящ № 1129/12.03.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Сондаж и изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за захранване на система за капково напояване на обща площ 50 хектара” с местоположение: имот с номер 000264 в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле

Изходящ № АО 633/07.03.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен сондажен кладенец и система за капково напояване на трайни насаждения” с местоположение: ПИ с № 019043 в землището на с. Бърдоква, общ. Исперих

Изходящ № АО 589/27.02.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за захранване с вода на подземна поливна система на територията на "Дунавски парк" в град Силистра” с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.500.7020 по кадастралната карта на гр. Силистра

Изходящ № 909/27.02.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на зърнобаза, състояща се от 6 броя силози с обем 4654 куб.м. всеки и цех за преработка на слънчоглед; бензиностанция; автомивка и сервиз с обща застроена площ 7 000 кв.м” с местоположение: ПИ с идентификатор 24030.501.3374 по кадастралната карта на гр. Дулово

Галерия