За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 526/12.03.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за:

•увеличаване на капацитета на съществуващата инсталация за производство на гудрон и битум, която се експлоатира съгласно условията на Комплексно разрешително (КР) № 343-Н0/2008 г., находяща се в УПИ ХХ по плана на “ТМ” АД – гр. Русе. 

•изграждане на нов комплекс “Хидрокрекинг”, в границите на УПИ ХХІІ по плана на “ТМ” АД – гр. Русе, за производство на бензин и дизелово гориво от тежки нефтени фракции. 

Изходящ № АО 538/10.03.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Изграждане на втори тръбен кладенец (реинжекционен) към вече съществуващ такъв, които ще работят като дублетна двойка за нуждите на термопомпена климатична инсталация”, с местоположение имот с идентификатор 63427.8.179 по кадастралната карта на град Русе

Изходящ № АО 639/10.03.2014 г.

Съобщение за Общ устройствен план на община Кубрат 

Изходящ № АО 943/06.03.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Газова инсталация за захранване на производствени помещения за технологични нужди – изпичане на ядки” с местоположение:УПИ V-7086, кв. 63, по РП на гр. Сливо поле, обл. Русе

Изходящ № АО 662/28.02.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Обединяване на пет съществуващи животновъдни обекта (свинарници) в един с местоположение: имоти с номера 056001, 053002, 053003, 053004, 053005, 053006 и 053007 в землището на с. Ветрен, общ. Силистра”

Изходящ № АО 816/26.02.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на джамия с минаре” с местоположение:УПИ VII-142, кв. 16по плана на с. Кошарна, общ. Сливо поле

Изходящ № АО 202/23.01.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изработване на подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот 009002 в землището на с. Тодорово, община Исперих, предвиждащ изграждане на кравеферма с капацитет до 100 броя животни”

Изходящ № АО 635/11.02.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Създаване на ягодови насаждения и изграждане на система за капково нмапояване” с местоположение: поземлен имот № 024037 в землището на гр. Сливо поле

Изходящ № АО 443/04.02.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Изграждане на Комплексен обект: газоснабдителна станция за природен газ, пункт за пълнене на бутилки с пропан-бутан и пункт за периодични технически прегледи на автомобили” с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.501.3017 по кадастралната карта на гр. Силистра

Галерия