За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 4670/23.08.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за събиране и разкомплектоване на ИУМПС, събиране и временно съхранение на ИУЕЕО, хартия и пластмаса” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.129 по КК и Кр на гр. Русе

Изходящ № АО 3375/21.08.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на рампа за спускане и изваждане на лодки от река Дунав и два пътни прохода към нея с навеси за лодкоубежище за 10 броя клетки (I етап Рибарско селище)” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.3.676 по кадастралната карта на гр. Русе

 

Изходящ № АО 4340/21.08.2013 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на парцели III и X в землището на с. Ясеновец, общ. Разград

Изходящ № АО 4385/13.08.2013 г.

Съобщение за изработване на ПУП-ПРЗ, с цел отреждането му за производствени и складови дейности и създаване на устройствена основа за изграждане на контролно-пропусквателен пункт, битова сграда, експлоатационен център с гараж и офис, паркинг за товарни автомобили

Изходящ № АО 4384/09.08.2013 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II-4076, кв. 603 по плана на гр. Разград, с цел отреждането му „За ресторант, хотел, спорт и атракции” и изграждане на спа-хотел с паркинг

Изходящ № АО 4118/09.08.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Развъждане и отглеждане на риби и други аквакултури” с местоположение: ПИ с № 000010 в землището на село Богданци

Изходящ № АО 4384 /09.08.2013 г.

Съобщение за Изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ II-4076, кв. 603 по плана на гр. Разград, с цел отреждането му "За ресторант, хотел, спорт и атракции" и изграждане на спа-хотел с паркинг

Изходящ № АО 3342/09.08.2013 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ XXI по плана на „ТМ” АД, гр. Русе, предвиждащ изграждане на нови производствени и обслужващи сгради и съоръжения за преработка и очистка на нефтопродукти

Изходящ № АО 3674/31.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Създаване на бързорастящи насаждения от пауловния в землищата на с. Богомилци и с. Хърсово, общ. Самуил на обща площ 209.006 дка” с местоположение: имоти 105029, 105031, 105032, 105033, 105034, 105035, 105036, 105037, 105038, 105039, 105040, 105041, 105042, 105043, 105044, 000374, 001012, 089038, 000349, 000350, 000351, 000356 в землището на с. Хърсово и имот 000257 в землището на с. Богомилци, общ. Самуил

Галерия