За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО-181-1/20.01.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на овцеферма с капацитет 600 овце майки с подрастващи агнета, угояване и мандра за преработка на собствено мляко с капацитет до 1тон/ден и производство на овче сирене“ в УПИ II, кв.54 по плана на село Кошарна, община Сливо поле, възложител: ЗП ...Дауд

Изходящ № АО-50-(2)-20.01.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ и Изменение на план за застрояване /ИПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 40422.505.502 (Нива) и 40422.505.716 (За друг вид производствен, складов обект) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кубрат, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на складово-производствена база, логистичен център, фотоволтаична електрическа централа с мощност до 1 MW и зарядни станции 

Изходящ № АО-54-1/12.01.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Промяна в параметрите, при които е издадено комплексно разрешително №310-Н2/2014г., актуализирано с Решение №310-Н2-И1-А1/2018г.ˮ, с местоположение ПИ с идентификатори 80460.132.227 и 80460.13.175 по КК и КР на село Червена вода, община Русе

Изходящ № АО-5847-(4)/11.01.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Почистване от горскодървесна растителност на поземлен имот, с цел ползването му по предназначение ˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 57577.7.1 по КК и КР на с. Попина, общ. Ситово.

Изходящ № АО-6069-(1)/10.01.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Навес за разполагане на технологично съоръжение „Филтърен блок” към съществуващо складово стопанство в ПИ с идентификатор 47336.82.17, УПИ LXV по плана на ТМ АД - гр. Русе, землище гр. Мартен, общ. Русе”

Изходящ № АО-5752-(3)-06.01.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за промяна в параметрите на работа на производствени и пречиствателни съоръжения в инсталация за леене на алуминий и алуминиеви сплави, за която има издадено Комплексно разрешително № 480-Н1/2020 г.   

Изготвил № АО-5645-(3)-06.01.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за добив на строителни материали в находище “Ценово-2” – варовици за хидротехнически съоръжения в землището на с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе

Изходящ № АО-4863-8/06.01.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на участък за производство на пелети в ПИ с идентификатор 07603.501.2958 по КК и КР на град Бялаˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 07603.501.2958 по КК и КР на град Бялаˮ, възложител: Иванови груп-1999 ЕООД

Изходящ № АО-5978-2/04.01.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на съществуваща стопанска постройка в кланичен пункт и месопреработка към съществуваща ферма за едри преживни животни ˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 36703.103.461 по КК и КР на село Кацелово, община Две Могили

Галерия