За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 633/07.03.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен сондажен кладенец и система за капково напояване на трайни насаждения” с местоположение: ПИ с № 019043 в землището на с. Бърдоква, общ. Исперих

Изходящ № АО 589/27.02.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за захранване с вода на подземна поливна система на територията на "Дунавски парк" в град Силистра” с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.500.7020 по кадастралната карта на гр. Силистра

Изходящ № 909/27.02.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на зърнобаза, състояща се от 6 броя силози с обем 4654 куб.м. всеки и цех за преработка на слънчоглед; бензиностанция; автомивка и сервиз с обща застроена площ 7 000 кв.м” с местоположение: ПИ с идентификатор 24030.501.3374 по кадастралната карта на гр. Дулово

Изходящ № АО 6512/21.02.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на съоръжение за водовземане на подземни води от водно тяло „Карстови води в Русенска формация” – код на ПВТ BG1G0000K1b041” с местоположение ПИ № 098210 в землището на с. Окорш, община Дулово

Изходящ № АО 748/21.02.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на система за подземно капково напояване на земеделски земи с площ 170 дка” с местоположение ПИ с идентификатори 66425.33.1, 66425.33.5, 66425.33.7, 66425.33.8, 66425.33.20 и 66425.33.21 по кадастралната карта на гр. Силистра.

Изходящ № АО 771/21.02.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на мандра за производство на кисело мляко, сирене и кашкавал” с местоположение ПИ № 109005 в землището на с. Писанец, община Ветово

Изходящ № АО 6123/31.01.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец, прекарване на водопровод и изграждане на инсталация за капково напояване на съществуващи овощни градини” с местоположение УПИ І-112 по плана на с. Черешово, община Сливо поле, ПИ с № 210003 в землището на с. Черешово, община Сливо поле и ПИ с № 022002 в землището на с. Малко Враново, община Сливо поле

Изходящ № АО 244/31.01.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали” с местоположение УПИ ІІ, кв. 11 по регулационния план на с. Ситово, община Ситово

Изходящ № АО 400/31.01.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Подготовка за изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) и доизграждане на канализационната мрежа на гр. Тутракан” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.506.9 по кадастралната карта на гр. Тутракан, предвиден за изграждане на ГПСОВ

Галерия