За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 403/04.02.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на обществено-обслужваща сграда – магазин и складове за строителни материали и промишлени стоки” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.3.321 по КК и КР на гр. Русе

Изходящ № АО 320, АО 321/03.02.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Предприятие за добив, преработка и пакетиране на пчелен мед, сушене, пакетиране и консервиране на плодове и зеленчуци” с местоположение: ПИ с № УПИ Х-8, кв. 1 и УПИ VІІІ-8, кв. 3, по плана на с. Брадвари, общ. Силистра

Изходящ № АО 6039/03.02.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за напояване на масив със зърнени култури” с местоположение: ПИ с номер 007001 в землището на с. Черногор, общ. Главиница

Изходящ № АО 5949/03.02.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за напояване на масив със зърнени култури” с местоположение: ПИ с номер 009010 в землището на с. Черногор, общ. Главиница

Изходящ № АО 77/03.02.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за напояване на масив със зърнени култури” с местоположение: ПИ с номер 014005 в землището на с. Черногор, общ. Главиница

Изходящ № АО 354/31.01.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане инсталация за производство на електрическа енергия чрез оползотворяване на биомаса от раститекни и животински субстанции, с присъединителна мощност към електропреносната мрежа от 499 kW”, с местоположение: имот с № 098221 в землището на с. Окорш, общ. Дулово

Изходящ № АО 98/23.01.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на пристройка към Административна сграда на Общинска администрация” с местоположение: УПИ II, кв. 174 по плана на гр. Ветово

 

Изходящ № АО 170/20.01.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изработване на ПУП-ПЗ на ПИ 124016 в землището на с. Пиргово, общ. Иваново, предвиждащ изграждане на животновъдна ферма за 200 животни (кози и овце)” с местоположение: ПИ с № в землището на 124016 в землището на с. Пиргово, общ. Иваново

Изходящ № АО 6252/10.01.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Реконструкция, модернизация, нови спомагателни дейности и увеличаване на капацитета на завод за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.333.92 по кадастралната карта на гр. Русе

Галерия