За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 3676/31.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Създаване на бързорастящи насаждения от пауловния” с местоположение: имоти 037004 и 070006 в землището на с. Кривица и имоти 000438 и 000439 в землището на с. Самуил, общ. Самуил

Изходящ № АО 3736/31.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Създаване на трайни насаждения от пауловния, орехи и кайсии на обща площ от 181.754 дка” с местоположение: имот 025032 в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле

Изходящ № AO 3435/24.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на пристанище Тьопфер - Силистра” с местоположение: ПИ с идентификатор 00895.506.78 по кадастралната карта на с. Айдемир, общ. Силистра”

Изходящ № АО 3885/24.07.2013 г.

Съобщение за изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 61710.613.4547 по кадастралната карта на гр. Разград с цел промяна предназначението на земята за производствени и складови дейности

Изходящ № АО 2799/28008/23.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за отглеждане на аквакултури - водорасло Chlorella vulgaris и Изграждане на собствен водоизточник за технически нужди при производство на хранителна суспензия Chlorella CS1” с местоположение: УПИ I, кв. 20 по плана на с. Ловско, общ. Лозница

Изходящ № АО 3675/23.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Създаване на бързорастящи насаждения от пауловния” с местоположение: имоти 007082 и 016013 в землището на с. Богданци, общ. Самуил и имоти 045001 и 020009 в землището на с. Голям извор, общ. Самуил

Изходящ № АО 3934/19.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски комплекс (хипермаркет), хотел с капацитет 50 легла със заведение за обществено хранене и игрище за спорт” с местоположение: УПИ I-246, кв. 98 по плана на гр. Исперих

Изходящ № АО 1802/19.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разширяване на дейността на съществуваща площадка за събиране и временно съхраняване до предаване за последващо оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), както и неопасни отпадъци като хартия, пластмаса, стъкло, излезли от употреба гуми и др.” с местоположение: УПИ I - 168, кв.7, по плана на гр. Бяла, общ. Бяла

Изходящ № АО 4004/17.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на четири стопански постройки - шатъри и навес и инсталиране на технологично оборудване за отглеждане на общо 36 000 броя бройлери” с местоположение: ПИ с № 043037 в землището на село Ценово, община Ценово

Галерия