За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 6342/13.12.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Извършване на авторемонтни услуги и разкомплектоване на автомобили” с местоположение: ПИ с идентификатор 61710.502.3431 по КК и КР на гр. Разград

Изходящ № АО 5858/05.11.2013 г.

Съобщение за издадено напомнително писмо на РИОСВ-Русе с изх. № АО 5858/05.11.2013г. за инвестиционно предложение за „Реконструкция и разширение на съществуваща птицеферма за отглеждане на 39 600 броя бройлери”, с местоположение поземлен имот с № 1043, кв. 82 по регулационния план на с. Ново село, общ. Русе

Изходящ № АО 6251/05.11.2013 г.

Съобщение за издадено напомнително писмо на РИОСВ-Русе с изх. № АО 6251/05.11.2013г. за инвестиционно предложение за „Откриване на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, разкомплектоване на моторни превозни средства, съхранение и разкомплектоване на черна и бяла техника и събиране на електронно оборудване”, с местоположение УПИ XIII-1678, кв. 156 по кадастралния план на гр. Мартен, общ. Русе

Изходящ № АО 6200/09.12.2013 г.

Съобщение във връзка с разработване на Общински план за развитие на Община Ситово за периода 2014--2020 г.

Изходящ № АО 5942/05.12.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец и поливна система” с местоположение имот с номер 005002 в землището на с. Юделник, общ. Сливо поле

Изходящ № АО 6001/28.11.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на рибарник” с местоположение: ПИ с № 000271 в землището на с. Писанец, общ. Ветово

Изходящ № АО 5209/25.10.2013 г.

Съобщение за за изготвяне на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и отреждане на УПИ XLVI, кв. 117 по плана на гр. Кубрат за „Производстени и складови дейности” с цел изграждане на „Автокъща за разкомплектоване на автомобилни части”

Изходящ № АО 6034/21.11.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)” с местоположение: ПИ с идентификатор 05611.1.1340 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Борово

Изходящ № АО 5917/15.11.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за съвместно изгаряне на въглища и биомаса (слънчогледови люспи, дървесен чипс и други растителни отпадъци от селското стопанство)” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.37 по кадастралната карта на гр. Русе, съгласно скица № 10001/13.11.2013 г., издадена от СГКК – гр. Русе

Галерия