За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № 2618/20.06.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец за нуждите на автомивка” с местоположение: ПИ с № 63427.7.179 по кадастралната карта на гр. Русе

Изходящ № АО 2771/20.06.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране, съхранение, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и изграждане склад за търговия с товарни автомобили и резервни части за тях, сервиз и паркинг” с местоположение: ПИ с № 41143.503.141 по кадастралната карта на с. Калипетрово, общ. Силистра

Изходящ № АО 2265/29.04.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Напояване в поземлен имот № 003106 в землището на село Кривина, община Ценово чрез водоземно съоръжение – шахтов кладенец”

Изходящ № АО 2983/28.05.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма за кокошки носачки от 12000 броя на 18000 броя” с местоположение: ПИ с идентификатор 41143.503.106 по КК и КР на с. Калипетрово, общ. Силистра

Изходящ № АО 2776/28.05.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Преустройство на доилна зала в птицеферма за отглеждане на 6500 броя птици, като част от КПИИ, включващ изработване на ПУП- ПЗ и инвестиционен проект” с местоположение: ПИ с идентификатор 61875.77.3 по кадастралната карта на с. Райнино, общ. Исперих

 

Изходящ № AO 2503/17.05.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Монтаж на нова индукционна пещ с топилен капацитет 3 т в сграден фонд на съществуваща леярна” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.3.141 по кадастралната карта на гр. Русе

Изходящ № AO 2603/17.05.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на молитвен дом - джамия” с местоположение: УПИ XIII-334, кв. 9 по ПУП на с. Голеш, общ. Кайнарджа

Изходящ № АО 2626/17.05.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуваща сграда в птицеферма с капацитет 7 500 бр. кокошки носачки” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 000415.502.4002 по КК и КР на гр. Алфатар

Изходящ № АО 2510/14.05.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, изграждане на маслоуловителна шахта, склад и навес за съхраняване на производствените и опасни отпадъци от разкомплектоването”, с местоположение ПИ с идентификатор 61710.503.6393 по кадастралната карта на гр. Разград

Галерия