За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 5420/17.10.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на присъединителен газопровод за захранване с компресиран природен газ на КТМ, гр. Русе”

Изходящ № АО 5419/17.10.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на присъединителен газопровод за захранване с компресиран природен газ на Русенски индустриален парк - РИП, гр. Русе”

Изходящ № АО 5000/25.09.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Благоустрояване на зона за достъп до културно-исторически обект „Скални църкви” и обособяване на туристически маршрути - екопътеки” с местоположение: ПИ с № 367002 в землището на гр. Цар Калоян, община Цар Калоян

 

Изходящ № АО 5019/14.10.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане система за капково напояване на земеделски земи, чрез водовземане от имот № 000268 (вътрешна река)”, с местоположение имот с № 052021 в землището на с. Сейдол, общ. Лозница

Изходящ № АО 5463/17.10.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен сондажен кладенец”, с местоположение поземлен имот № 021002 в землището на с. Старо село, община Тутракан

Изходящ № АО 5298/07.10.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета и експлоатация на 4 броя халета за интензивно отглеждане на бройлери и дотигане на общ капацитет до 74 900 места за птици”, с местоположение имот с №050012 в землището на с. Голям Извор, общ. Самуил

Изходящ № АО 4932/02.10.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Изграждане на сондажен кладенец за производствените нужди на бетонов възел” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.29 по кадастралната карта на град Русе

Изходящ № АО 4879/27.09.2013 г.

Съобщение за Планово техническо задание за общ устройствен план (ОУП) на Община Русе

Изходящ № АО 4812/11.09.2013 г.

Съобщение за проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за изграждане на горски път от републикански път III-2307 Овен-Руйно-Яребица-Правда-Главиница при км 19+098 до дивечова нива „Върбов дол, с местоположение поземлени имоти с № 000101 в землището на с. Правда, община Дулово и № 000007 в землището на с. Падина, община Главиница

Галерия