За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № 2037/17.04.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на собствена пречиствателна станция за битови отпадъчни води на територията на Производствената база на „Фибран България” АД в гр. Русе” с местоположение: УПИ XVI по регулационния план на ТМ АД - гр. Русе

Изходящ № АО 1861/11.04.2013 г.

Съобщение, относно уведомление за промяна предназначението на УПИ VII-135, кв. 43 по плана на с. Вазово, общ. Исперих от индивидуално жилищно строителство за обществено-обслужване, с цел изграждане на мултифункционална зала за културни събития, включително сватбени тържества

Изходящ № АО 1857/05.04.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на електрическа централа на биогаз с мощност 1,5 MW” с местоположение: имот № 020053 в землището на с. Сандрово, общ. Русе

Изходящ № АО 1684/04.04.2013г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма с общ капацитет 48 000 пилета бройлери” с местоположение: имот № 066011 в землището на с. Лъвино, общ. Исперих

Изходящ № AO 6078/29.03.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен тръбен кладенец за напояване на зърнени култури” с местоположение: ПИ с № 003085 в землището на с. Кривина, общ. Ценово

Изходящ № AO 1060/28.03.2013 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ II-218, кв. 27, образуван от имот 40.218 по плана на с. Белинци, общ. Исперих, с цел преотреждането му за стопански дейности и изграждане на кравеферма с капацитет 48 броя едър рогат добитък и млекопункт

Изходящ № АО 1136/12.03.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Първично залесителни мероприятия с дървесен вид акация (Robinia pseudoacacia) в имоти частна общинска собственост на Община Силистра”, с местоположение поземлени имоти с номера 00895.28.123, 00895.47.116, 00895.47.129, 00895.47.188, 00895.59.66, 00895.59.106, 00895.63.136, 00895.64.66 в землището на с. Айдемир, община Силистра”

Изходящ № 255/12.03.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец за напояване на полски култури” с местоположение: ПИ с № 001140 в землището на с. Малък Преславец, общ. Главиница

Изходящ № АО 900/12.03.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на поливна инсталация за напояване на зърнени култури” с местоположение: ПИ с № имоти с №№ 080001 и 080002 в землището на с. Белцов, община Ценово и имот с № 025003 в землището на с. Ценово, общ. Ценово

 

Галерия