За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 4668/11.09.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за Интензивно отглеждане на аквакултури (шаранови и костурови риби) в язовир “Чудомир-Тръбач” с местоположение: имоти №№ 000196 и 000197 в землището на с. Тръбач, общ. Лозница и 000189 в землището на с. Чудомир, общ. Лозница.

Изходящ № АО 4432/02.09.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Отглеждане на аквакултури (шаранови риби) в язовир “Тръбач” с местоположение: имот с номер 000186 в землището на с. Тръбач, общ. Лозница

Изходящ № АО 4462/27.08.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец” с местоположение: ПИ с № 021059 в землището на село Джулюница, общ. Ценово

Изходящ № АО 4687/27.08.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на система за капково напояване на лозов масив от винени сортове лозя” с местоположение: ПИ с № 021002 в землището на село Старо село, общ. Тутракан

Изходящ № АО 4670/23.08.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за събиране и разкомплектоване на ИУМПС, събиране и временно съхранение на ИУЕЕО, хартия и пластмаса” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.129 по КК и Кр на гр. Русе

Изходящ № АО 3375/21.08.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на рампа за спускане и изваждане на лодки от река Дунав и два пътни прохода към нея с навеси за лодкоубежище за 10 броя клетки (I етап Рибарско селище)” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.3.676 по кадастралната карта на гр. Русе

 

Изходящ № АО 4340/21.08.2013 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на парцели III и X в землището на с. Ясеновец, общ. Разград

Изходящ № АО 4385/13.08.2013 г.

Съобщение за изработване на ПУП-ПРЗ, с цел отреждането му за производствени и складови дейности и създаване на устройствена основа за изграждане на контролно-пропусквателен пункт, битова сграда, експлоатационен център с гараж и офис, паркинг за товарни автомобили

Изходящ № АО 4384/09.08.2013 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II-4076, кв. 603 по плана на гр. Разград, с цел отреждането му „За ресторант, хотел, спорт и атракции” и изграждане на спа-хотел с паркинг

Галерия