За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № AO 3731/28.06.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за компостиране на животински отпадъци, генерирани в ППК „Старт 93”, с местоположение: имоти с №№ 063001, 063002 и 063024 в землището на с. Караманово, общ. Ценово

Изходящ № AO 3596/27.06.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на два броя сондажни кладенци за добив на подземни води, с цел напояване на земеделски култури”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.318.167 и 63427.318.203 по кадастралната карта на гр. Русе

Изходящ № AO 2908/27.06.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Поливна капкова система с водозахранване чрез изграждане на 3 броя тръбни кладенци с дълбочина от 50 до 100 м и 40 л/сек дебит на вода”, с местоположение поземлени имоти №№ 023001, 023002, 023003, 023004, 023006, 023217, 023218, 023219 и 023220 в землището на с. Цар самуил, община Тутракан

Изходящ № АО 3385/21.06.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Реконструкция и въвеждане в експлоатация на съществуваща сграда за птицеферма” с местоположение: ПИ с № 000058 в землището на село Киченица, общ. Разград

Изходящ № 2618/20.06.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец за нуждите на автомивка” с местоположение: ПИ с № 63427.7.179 по кадастралната карта на гр. Русе

Изходящ № АО 2771/20.06.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране, съхранение, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и изграждане склад за търговия с товарни автомобили и резервни части за тях, сервиз и паркинг” с местоположение: ПИ с № 41143.503.141 по кадастралната карта на с. Калипетрово, общ. Силистра

Изходящ № АО 2265/29.04.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Напояване в поземлен имот № 003106 в землището на село Кривина, община Ценово чрез водоземно съоръжение – шахтов кладенец”

Изходящ № АО 2983/28.05.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма за кокошки носачки от 12000 броя на 18000 броя” с местоположение: ПИ с идентификатор 41143.503.106 по КК и КР на с. Калипетрово, общ. Силистра

Изходящ № АО 2776/28.05.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Преустройство на доилна зала в птицеферма за отглеждане на 6500 броя птици, като част от КПИИ, включващ изработване на ПУП- ПЗ и инвестиционен проект” с местоположение: ПИ с идентификатор 61875.77.3 по кадастралната карта на с. Райнино, общ. Исперих

 

Галерия