За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № AO 2503/17.05.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Монтаж на нова индукционна пещ с топилен капацитет 3 т в сграден фонд на съществуваща леярна” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.3.141 по кадастралната карта на гр. Русе

Изходящ № AO 2603/17.05.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на молитвен дом - джамия” с местоположение: УПИ XIII-334, кв. 9 по ПУП на с. Голеш, общ. Кайнарджа

Изходящ № АО 2626/17.05.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуваща сграда в птицеферма с капацитет 7 500 бр. кокошки носачки” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 000415.502.4002 по КК и КР на гр. Алфатар

Изходящ № АО 2510/14.05.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, изграждане на маслоуловителна шахта, склад и навес за съхраняване на производствените и опасни отпадъци от разкомплектоването”, с местоположение ПИ с идентификатор 61710.503.6393 по кадастралната карта на гр. Разград

Изходящ № АО 2513/10.05.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на дребен рогат добитък с капацитет 500 броя животни” с местоположение: имот с № 029001 в землището на с. Голеш, общ. Кайнарджа

Изходящ № AO 1581/10.05.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Реконструкция на съществуващо галванично отделение, разположено в цех 410” с местоположение: сграда № 60 в границите на имот с номер 000710 в землището на с. Николово, общ. Русе

Изходящ № АО 2381/09.05.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на едноетажен склад за химикали към съществуващ производствен корпус” с местоположение: УПИ ХХ-174 Сос, кв. 596, жк "Чародейка – Г север", по плана на гр. Русе

Изходящ № АО 2414/29.04.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на биогаз инсталация за производство на електроенергия от биогаз, чрез преработка на животински отпадъци и селскостопански растителни отпадъци” с местоположение: имот с № 059021 в землището на с. Бъзън, общ. Русе

Изходящ № АО 1869/29.04.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Поливна капкова система с водозахранване чрез изграждане на три броя тръбни кладенци” с местоположение: ПИ с идентификатори 00895.113.3 и 00895.113.4 по КК и КР на с. Айдемир

Галерия