За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № 1804/24.04.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на система от водочерпателен и реинжекционен кладенец, предназначена за водоснабдяване с подземни води на термопомпена климатична инсталация на съществуваща офис сграда и/или складова база” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.1185 по кадастралната карта на гр. Русе

Изходящ № 2212/24.04.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на Пристан за разтоварване на уловите от прясна риба или други водни организми и Място за временно укритие на риболовни кораби” с местоположение: имот с № 505.7 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново

Изходящ № 1973/17.04.2013 г.

Съобщение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот 35897.364.32, с. Каменово, общ. Кубрат и отреждане на имота за производствени и складови дейности и животновъдство за създаване на устройствена основа за изграждане на овчарник за отглеждане на 120 броя овце

Изходящ № 1578/17.04.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на водоснабдителен сондажен тръбен кладенец за капково напояване” с местоположение: ПИ с идентификатори 73496.32.4 и 73496.32.71 по кадастралната карта на гр. Тутракан

 

Изходящ № 2037/17.04.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на собствена пречиствателна станция за битови отпадъчни води на територията на Производствената база на „Фибран България” АД в гр. Русе” с местоположение: УПИ XVI по регулационния план на ТМ АД - гр. Русе

Изходящ № АО 1861/11.04.2013 г.

Съобщение, относно уведомление за промяна предназначението на УПИ VII-135, кв. 43 по плана на с. Вазово, общ. Исперих от индивидуално жилищно строителство за обществено-обслужване, с цел изграждане на мултифункционална зала за културни събития, включително сватбени тържества

Изходящ № АО 1857/05.04.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на електрическа централа на биогаз с мощност 1,5 MW” с местоположение: имот № 020053 в землището на с. Сандрово, общ. Русе

Изходящ № АО 1684/04.04.2013г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма с общ капацитет 48 000 пилета бройлери” с местоположение: имот № 066011 в землището на с. Лъвино, общ. Исперих

Изходящ № AO 6078/29.03.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен тръбен кладенец за напояване на зърнени култури” с местоположение: ПИ с № 003085 в землището на с. Кривина, общ. Ценово

Галерия