За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 3636/02.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за дейности с отпадъци - ОЧЦМ, метални опаковки и акумулатори”, с местоположение: ПИ с идентификатор 20184.1.1597 по кадастралната карта на гр. Две могили

Изходящ № АО 3654/02.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Реконструкция на съществуваща мандра в цех за производство на бяло саламурено сирене, кисело мляко и кашкавал, изграждане на рампа за товаро-разтоварна дейност и пристройка за склад”, с местоположение: УПИ V-214, кв. 19 по плана на с. Екзарх Йосиф

Изходящ № АО 3711/02.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 30 000 броя птици, фуражен цех, складове и силози за съхранение на фураж” с местоположение: УПИ II-535, кв. 148 по плана на гр. Алфатар

Изходящ № AO 3731/28.06.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за компостиране на животински отпадъци, генерирани в ППК „Старт 93”, с местоположение: имоти с №№ 063001, 063002 и 063024 в землището на с. Караманово, общ. Ценово

Изходящ № AO 3596/27.06.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на два броя сондажни кладенци за добив на подземни води, с цел напояване на земеделски култури”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.318.167 и 63427.318.203 по кадастралната карта на гр. Русе

Изходящ № AO 2908/27.06.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Поливна капкова система с водозахранване чрез изграждане на 3 броя тръбни кладенци с дълбочина от 50 до 100 м и 40 л/сек дебит на вода”, с местоположение поземлени имоти №№ 023001, 023002, 023003, 023004, 023006, 023217, 023218, 023219 и 023220 в землището на с. Цар самуил, община Тутракан

Изходящ № АО 3385/21.06.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Реконструкция и въвеждане в експлоатация на съществуваща сграда за птицеферма” с местоположение: ПИ с № 000058 в землището на село Киченица, общ. Разград

Изходящ № 2618/20.06.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец за нуждите на автомивка” с местоположение: ПИ с № 63427.7.179 по кадастралната карта на гр. Русе

Изходящ № АО 2771/20.06.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране, съхранение, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и изграждане склад за търговия с товарни автомобили и резервни части за тях, сервиз и паркинг” с местоположение: ПИ с № 41143.503.141 по кадастралната карта на с. Калипетрово, общ. Силистра

Галерия