За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 2524/12.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разполагане на лодкостоянка на река Дунав в землището на с. Батин, община Борово на обща площ от 3.000 дка”, с местоположение имот с № 000041 в землището на с. Батин, община Борово

Изходящ № АО 3267/10.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на кладенец на територията на съществуваща птицеферма с цел водовземане за технологични и противопожарни нужди” с местоположение: имот с номер 000061 в землището на с. Киченица, общ. Разград

Изходящ № АО 3897/10.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Създаване на трайни насаждения – сливи в имот № 000024, с. Кривина, община Ценово и капково напояване в имоти №№ 000023, 000024 и 050015”

Изходящ № АО 3869/10.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на животновъдна ферма за дребен рогат добитък с капацитет 300 броя животни” с местоположение: ПИ с № 042060 в землището на с. Вокил, общ. Дулово

Изходящ № АО 3613/05.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Разширение на съществуваща птицеферма за угояване на бройлери с капацитет 40 000 броя птици, чрез преустройство на три съществуващи стопански сгради и изграждане на една нова сграда и достигане на общ капацитет 186 384 броя птици” с местоположение: имоти с номера 431101, 431001 и 431002 в землището на с. Дянково, общ. Разград

Изходящ № АО 3635/05.07.20163 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разширение на съществуваща площадка за дейности с отпадъци (Площадка № 1) чрез придаване на нова работна площ от 3 210 кв.м.” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.8.1245 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Изходящ № АО 3780/05.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на терминал и склад за съхранение на втечнен природен газ”, с местоположение: УПИ XLIX по регулационния план на ТМ АД- гр. Русе

Изходящ № АО 3729/04.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разширение на склад за течни горива чрез придаване на нова площ към имота, изграждане на ново складово стопанство и монтиране на инсталация за обезводняване на мазут и петролни деривати”, с местоположение: имот с № 009046 в землището на гр. Мартен

Изходящ № АО 3776/04.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Реконструкция, промяна на предназначението и въвеждане в експлоатация на съществуваща сграда - овчарник в птицеферма с общ капацитет 16 000 броя птици” с местоположение: ПИ с № 000249 в землището на село Манастирци, общ. Лозница

Галерия