За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО-4863-8/06.01.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на участък за производство на пелети в ПИ с идентификатор 07603.501.2958 по КК и КР на град Бялаˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 07603.501.2958 по КК и КР на град Бялаˮ, възложител: Иванови груп-1999 ЕООД

Изходящ № АО-5978-2/04.01.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на съществуваща стопанска постройка в кланичен пункт и месопреработка към съществуваща ферма за едри преживни животни ˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 36703.103.461 по КК и КР на село Кацелово, община Две Могили

Изходящ № АО-5932-(2)/30.12.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Оползотворяване на нови отпадъци с код 18 02 02* в Горивната инсталация – площадка Разград ˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 61710.503.6334 по КККР на гр. Разград, възложител „ГРИЙНБЪРН” ЕООД

Изходящ № АО-5814-1/20.12.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане и технологично оборудване на птицекланица, изграждане на съоръжение за преработка на СЖП и пречиствателна станция за отпадъчни водиˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 83524.50.36 по КК и КР на село Шуменци, община Тутракан 

Изходящ № АО-3985-10/20.12.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Реконструкция и модернизация на съществуваща технологична линия за почистване и боядисване на метални повърнини на детайли и сборки от заваръчни конструкции ˮ, с местоположение ПИ с идентификатори 47336.82.23 и 47336.82.28 по КК и КР на град Мартен, община Русе

Изходящ № АО-5623-2/19.12.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Монтаж на оборудване над съд за нативно нишесте Н 255 в цех „Пълначно сухи продукти“ в сграда с идентификатор 61710.506.26.48ˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 61710.506.26 по КК и КР на град Разград

Изходящ № АО-5171-(7)/19.12.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Енергийно стопанство за производство на електроенергия и топла вода чрез биомаса ˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 29218.91.13 по КККР на с. Желязковец, общ. Самуил

Изходящ № АО-5415-(4)/06.12.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за утотреба батерии и акумулатори (НУБА), отработени масла, хартия, картон, пластмаса и др.ˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.949 по КККР на гр. Русе, ИПЗ

Изходящ № АО-5571-(2)/06.12.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаичен парк”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 22277.50.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долна Студена, общ. Ценово

Галерия