За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 6512/21.02.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на съоръжение за водовземане на подземни води от водно тяло „Карстови води в Русенска формация” – код на ПВТ BG1G0000K1b041” с местоположение ПИ № 098210 в землището на с. Окорш, община Дулово

Изходящ № АО 748/21.02.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на система за подземно капково напояване на земеделски земи с площ 170 дка” с местоположение ПИ с идентификатори 66425.33.1, 66425.33.5, 66425.33.7, 66425.33.8, 66425.33.20 и 66425.33.21 по кадастралната карта на гр. Силистра.

Изходящ № АО 771/21.02.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на мандра за производство на кисело мляко, сирене и кашкавал” с местоположение ПИ № 109005 в землището на с. Писанец, община Ветово

Изходящ № АО 6123/31.01.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец, прекарване на водопровод и изграждане на инсталация за капково напояване на съществуващи овощни градини” с местоположение УПИ І-112 по плана на с. Черешово, община Сливо поле, ПИ с № 210003 в землището на с. Черешово, община Сливо поле и ПИ с № 022002 в землището на с. Малко Враново, община Сливо поле

Изходящ № АО 244/31.01.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали” с местоположение УПИ ІІ, кв. 11 по регулационния план на с. Ситово, община Ситово

Изходящ № АО 400/31.01.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Подготовка за изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) и доизграждане на канализационната мрежа на гр. Тутракан” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.506.9 по кадастралната карта на гр. Тутракан, предвиден за изграждане на ГПСОВ

Изходящ № АО 127/24.01.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета на съществуваща инсталация за интензивно отглеждане на птици (родителски стада за бройлери) от 79 000 броя на 90 090 броя птици” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.304.503 по кадастралната карта на гр. Русе

Изходящ № АО 6151/24.01.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за Изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот 501.2323, за който е образуван УПИ V, кв. 156 по плана на с. Щръклево, община Иваново

Изходящ № АО 128/24.01.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Увеличаване на капацитета на инсталация за интензивно отглеждане на птици (подрастващи родители за бройлери и родителски стада за бройлери) от 625 174 на 1 058 010 броя места за птици” с местоположение ПИ с № № 000227, 000175 в землището на с. Червена вода, община Русе

Галерия