За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО 400/31.01.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Подготовка за изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) и доизграждане на канализационната мрежа на гр. Тутракан” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.506.9 по кадастралната карта на гр. Тутракан, предвиден за изграждане на ГПСОВ

Изходящ № АО 127/24.01.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета на съществуваща инсталация за интензивно отглеждане на птици (родителски стада за бройлери) от 79 000 броя на 90 090 броя птици” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.304.503 по кадастралната карта на гр. Русе

Изходящ № АО 6151/24.01.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за Изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот 501.2323, за който е образуван УПИ V, кв. 156 по плана на с. Щръклево, община Иваново

Изходящ № АО 128/24.01.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Увеличаване на капацитета на инсталация за интензивно отглеждане на птици (подрастващи родители за бройлери и родителски стада за бройлери) от 625 174 на 1 058 010 броя места за птици” с местоположение ПИ с № № 000227, 000175 в землището на с. Червена вода, община Русе

Изходящ № АО 6120/24.01.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Използване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) като суровини за производство на отливки (слитъции детайли) в съществуващ леярски цех” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.506.30 по кадастралната карта на гр. Разград

Изходящ № АО 6608/10.01.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на КАНЕВ ЦЕНТЪР Русенски университет „Ангел Кънчев” – блок А, Б, В и Г /първи етап/” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.1.232 по кадастралната карта на гр. Русе

Изходящ № АО 6079/09.01.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Сондаж с предполагаема дълбочина 150 м. и изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води с цел напояване” с местоположение УПИ ХІV, кв. 13 по плана на с. Черешово, община Сливо поле

Изходящ № АО 6279/09.01.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Сондаж с дълбочина 200 м. и изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води с цел напояване” с местоположение ПИ № 131048 в землището на с. Ново село, община Русе

Изходящ № АО 6291/09.01.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения от коритото на река Дунав” с местоположение участък от км 491.500 до км. 490.500

Галерия