За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО-5189-(2)-25.11.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на заместваща мощност - инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в границите на поземлен имот с идентификатор 61710.501.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград  

Изходящ № АО-5425-(1)/22.11.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски обекти, автомивка и складове”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 32874.29.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих

Изходящ № АО-5472-(3)-22.11.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране на неопасни отпадъци от хартия и пластмаса с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.228 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Изходящ № АО-5200-(3)-22.11.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за устройствен план и инвестиционен проект за изграждане на фотоволтаичен парк, логистичен център и обслужващи сгради, с местоположение поземлен имот с идентификатор 80460.285.470 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода, общ. Русе

Изходящ № АО-5297-(1)/18.11.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за изкупуване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), отработени масла и други отпадъци от физически и юридически лица, както и изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с инсталирана мощност до 1000 kWр, разположена на покрива на новоизградена сградаˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.1365 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Изходящ № АО-4932-(5)-18.11.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за доставка и въвеждане в експлоатация на два броя когенерационни мощности, използващи като гориво природен газ, в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.8.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Изходящ № АО-5363-(2)/16.11.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Фотоволтаична електроцентрала с мощност до 501.41 kWˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.10.1839 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Изходящ № АО-5158-(3)/16.11.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма за отглеждане на 47680 бр. кокошки носачкиˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 67526.58.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смилец, общ. Силистра

Изходящ № АО-5068-(2)/09.11.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 480 kW и трафопост 20 kV”, с местоположение УПИ III-116, кв. 27 по плана на с. Гарван, общ. Ситово, възложител „ЕЛ ДЖИ ЕНЕРДЖИ” ООД

Галерия