За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО-5111-(2)/08.11.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за  изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 69078.150.57 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Старо село, общ. Тутракан и последващо изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност до  1 300 kW

Изходящ № АО-4770-(3)-24.10.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на площадкова инсталация за пропан-бутан, за нуждите на производствените мощности на „Керос България“ ЕАД, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.333.95 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе 

Изходящ № АО-4937-( 1)/28.10.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за Изработване на проект на Подробен устройствен план – План за улична регулация от о.т. 10902 до о.т. 10904 и План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 63427.8.17 по КК и КР на гр. Русе, кв. 3015 по плана на ЗПЗ, гр. Русе и изграждане на ФЕЦ

Изходящ № АО-4788-(2)-27.10.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за подмяна на източник на енергоносител за съществуваща газова инсталация и котли в завод за производство на фуражни смески – подмяна на платформа за бутилкова група за природен газ със стационарно монтиран съд за съхранение на втечнени газове – пропан-бутан, с обем 10 куб.м., в границите на поземлен имот с идентификатор 05517.21.274 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борисово, общ. Сливо поле  

Изходящ № АО-4100-(4)/27.10.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Реконструкция на горивна уредба на 2 бр. Парни котли- изграждане на подземно газово стопанство за пропан-бутан и газопроводна връзка до съществуваща площадкова газопроводна мрежаˮ, в УПИ LX по плана на гр. Мартен, общ. Русе

Изходящ № АО-4915-(2)/25.10.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Пускане в експлоатация на печки на твърдо гориво (сух отпадъчен чамов материал и отпадъчно сухо надробено ПДЧ) - отпадъчен материал само от собствено производствоˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.471 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Изходящ № АО-4851-(1)/20.10.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разширение на гробищен паркˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 07603.901.597 (стар № 000597) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла

Изходящ № АО-4759-(2)-19.10.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение /ИП/ за Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 61710.503.6340 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 20 MW

Изходящ № АО-4651-(1)/11.10.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с генерирана мощност до 1 МW.ˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 07603.502.155 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла

Галерия