За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО-440-(3)/07.02.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец с цел напояване на 300 дка трайни насаждения – бадемиˮ

Изходящ № АО-6498-(8)/05.02.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение за производство на студено пресовани соковеˮ, с местоположение УПИ XXV, кв. 68 по плана на с. Червена вода, общ. Русе

Изходящ АО-6010-(8)/25.01.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващи тръбни кладенци с цел напояване на 62,59 ха земеделски земи, засети с културни насаждения, посредством дъждуване с пивотни кръгови системи в землището на с. Сандрово, общ. Русеˮ

Изходящ № АО-232-1/24.01.2024 г.

Съобщение за изготвяне на ПУП-ПЗ в обхват ПИ с идентификатор 63427.309.28 по КК и КР на град Русе с цел промяна предназначението на земята и изграждане на пълначна станция за транспортируеми съоръжения под налягане за компресиран природен газ (КПГ) и КПГ за МПС, възложител: „М-Газ“ ЕООД

Изходящ № АО-232-1/24.01.2024 г.

Съобщение за изготвяне на ПУП-ПЗ в обхват ПИ с идентификатор 63427.309.28 по КК и КР на град Русе с цел промяна предназначението на земята и изграждане на пълначна станция за транспортируеми съоръжения под налягане за компресиран природен газ (КПГ) и КПГ за МПС, възложител: „М-Газ“ ЕООД

Изходящ № АО-5465-(8)-24.01.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на пречиствателно съоръжение – мазниноуловител към съществуваща мандра с местоположение УПИ XI, кв. 34 по плана на с. Дянково, общ. Разград

Изходящ № АО-139-(2)/23.01.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение изграждане на паркинг с местоположение поземлени имоти с идентификатори 07603.910.107, 07603.910.106 и 07603.910.886 по КККР на гр. Бяла, обл. Русе

Изходящ № АО-6416-(1)/10.01.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на складово стопанство и експлоатационен център за камиони в имоти с идентификатори 63427.78.78 и 63427.78.79 по КККР на гр. Русе”

Изходящ № АО-5296-(11)/10.01.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на капково напояване на 285 дка ниви в землището на гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград”, с местоположение ПИ с идентификатори 44166.135.4, 44166.135.5, 44166.135.6 и 44166.135.7 по КККР на гр. Лозница

Галерия